dnes je 24.6.2024

Input:

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob

21.10.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

3.1.1
Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob

RNDr. Ivan Brychta

Následující text se zaměřuje především na rozbor schválených legislativních změn, které od roku 2020 platí pro fyzické osoby v oblasti daně z příjmů. Zmínka je i o některých mimořádných opatřeních, která byla přijata v souvislosti s epidemií COVID-19. Prostor je však věnován i novinkám, které budou platit až od roku 2021.

1. Co je schválené od 1. 1. 2020

Novely ZDP

Změn v zákoně o daních z příjmů pro rok 2020 není mnoho, a to přesto, že od 1. 1. 2020 jsou účinné hned tři novely nebo jejich části:

 • některá ustanovení novely zákonem č. 80/2019 Sb., tedy pozdě přijatého balíčku změn pro rok 2019, o kterém jsme se zmiňovali již v předchozí verzi tohoto článku,

 • novela zákonem č. 125/2019 Sb., která měla zdanit církevní náhrady, ale po zásahu ústavního soudu byla zrušena, a

 • novela zákonem č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů.

Zaměříme se jen na změny dané poslední ze zmíněných novel, které však nejsou příliš velké. Další novely ZDP, přijaté v průběhu roku, rozebíráme v  3. a 4 části.

Omezení osvobození výher

Novelou dochází k omezení osvobozených výher z účtenkové loterie podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Po úpravě v § 4 odst. 1 písm. f) ZDP bod 4 budou zdaněny výhry nad 1 000 000 Kč. Neosvobozená výhra bude coby ostatní příjem (§ 10 odst. 1 písm. ch) ZDP) podléhat zvláštní sazbě daně (srážkové dani) ve výši 15 %. Jen na okraj doplňujeme, že ceny v účtenkové loterii (která ale byla v dubnu zrušena) tuto hranici nepřevyšovaly.

Podobné omezení osvobození je v případě osvobození výher z legálních hazardních her do § 10 odst. 3 písm. b) ZDP.

V případě tuzemských výher z loterií a tombol je princip stejný jako u účtenkové loterie. Pokud výše jednotlivé výhry přesáhne 1 000 000 Kč, zdaní se výhra z tuzemských zdrojů v rámci ostatních příjmů fyzické osoby zvláštní sazbou daně (srážkovou daní) ve výši 15 %.

V souvislosti se srážkovou daní bylo doplněno do § 36 odst. 7 ZDP, že šťastný výherce se může rozhodnout, že zdaní příjem z výher z loterií a tombol z tuzemských zdrojů v rámci svého daňového přiznání, což mu může umožnit uplatnit oproti dani slevy na dani nebo daňové zvýhodnění. Srážková daň bude v takovém případě započtena na daň.

U výher z loterií a tombol zahraničních zdrojů se výhry nad 1 000 000 Kč zdaní jako ostatní příjem v rámci daňového přiznání (oproti příjmu nejsou přípustné žádné výdaje).

V případě výher z jiných legálních hazardních her se bude sledovat úhrn výher podle jednotlivého druhu hazardní hry, a pokud snížení o úhrn vkladů přesáhne příjem 1 000 000 Kč, bude takový příjem zdaněn v rámci ostatních příjmů (jelikož se neaplikuje srážková daň, výherce bude muset podat daňové přiznání). Překročení částky 1 000 000 Kč se bude sledovat samostatně pro:

 • kursové sázky a totalizátorové hry,

 • technické hry,

 • živé hry s výjimkou turnaje živé hry,

 • turnaje živé hry a turnaje malého rozsahu a

 • jiné hazardní hry než uvedené v předchozích bodech (a než loterie a tomboly).

2. Změny v důsledku růstu průměrné a minimální mzdy

Změny v důsledku zvýšení průměrné mzdy

V důsledku zvýšení průměrné mzdy se jak v roce 2020, tak pro rok 2021 zvýšila hranice pro aplikaci solidární daně, a to v porovnání s předchozím rokem takto:

Platí pro rok   Roční limit   Měsíční limit   Viz vyhláška  
2019   1 569 552 Kč   130 796 Kč   213/2018 Sb.  
2020   1 672 080 Kč   139 340 Kč   260/2019 Sb.  
2021   1 701 168 Kč   141 764 Kč   381/2020 Sb.  

Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy

Nařízením vlády č. 347/2019 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2020 zvýšena minimální mzda z 13 350 Kč na 14 600 Kč za měsíc (vzrůstají i hodinové sazby, to ale nemá na daň z příjmů vliv). Změna se od roku 2020 promítne do následujících ustanovení zákona o daních z příjmů:

 • zvyšuje se strop pro slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení (§ 35bb ZDP) z 13 350 Kč na 14 600 Kč, protože oním stropem je právě minimální mzda,

 • limit pro osvobození příjmů z pravidelně vyplácených důchodů (podle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP), který je stanoven podle 36násobku minimální mzdy, vzrostl z částky 480 600 Kč na 525 600 Kč,

 • vyplácení daňového zvýhodnění na děti poskytovaného formou daňového bonusu je podmíněno:

  • - obecnou podmínkou pro výplatu (dle § 35c odst. 4 ZDP), kdy výše příjmu (podle §§ 6 a 7 ZDP) je alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy k 1. 1., což znamená zvýšení hranice z 80 100 Kč na 87 600 Kč, a
  • - zvýšila se i hranice umožňující výplatu měsíčního bonusu u zaměstnance z 6 675 Kč na 7 300 Kč (§ 35d odst. 4 ZDP požaduje příjem alespoň ve výši poloviny minimální mzdy k 1. 1.).

3. Novely ZDP přijaté v průběhu roku 2020

Balíček změn v souvislosti s implementací předpisů EU

Od 1. 9. 2020 je účinná novela daná zákonem č. 343/2020 Sb. (dle sněmovního tisku 572), která přináší změny v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění. V řadě případů jde také o opravy toho, co již bylo schváleno dříve (zejména novelou č. 80/2019 Sb.), toto se ale týká výslovně právnických osob.

Novela obsahuje 23 změnových bodů a 6 bodů přechodných ustanovení, přičemž podnikajících fyzických osob se dotknou následující změny:

 • - V § 37 ZDP se objevuje nový pojem „mezinárodní smlouva”, jehož cílem je jasně definovat vztah tuzemské úpravy k mezinárodním smlouvám (což v minulosti nebylo provedeno zcela vyhovujícím způsobem). Rozumí se jí taková mezinárodní smlouva, která:
  • - je součástí právního řádu České republiky, přitom
  • - na zákon upravující zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k jurisdikci, která není státem, se pro účely daní z příjmů bude hledět jako na mezinárodní smlouvu upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů.
 • - Navazující úprava odstavce 13 v rámci § 6 ZDP (příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí) pak způsobuje, že:
  • - postup zohledňující zdanění příjmů ze závislé činnosti v zahraničí bude vázán na existenci mezinárodní smlouvy upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů (obecně totiž mohou existovat smlouvy, které řeší jen některé příjmy, třeba i mimo daň z příjmů fyzických osob), která navíc je prováděna (tj. nestačí jen, aby vstoupila v platnost),
  • - znění je dále upraveno tak, aby bylo zřejmé, že příjem ze závislé činnosti nelze snížit o daň zaplacenou v zahraničí v rozsahu, ve kterém přesahuje výši uvedenou v mezinárodní smlouvě nebo v právním předpisu jiného státu (bude-li aplikována v zahraničí daň vyšší než maximálně možná, bude si muset poplatník nadlimitní částku vymoci zpět v zahraničí).

Princip zmíněný v posledním odtrhu byl promítnut i do ustanovení § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP, které upravuje podmínky pro daň zaplacenou v zahraničí, chceme-li ji uplatnit jako daňový výdaj.

Změny související se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí

Novela zákonem č. 386/2020 Sb., která ruší daň z nabytí nemovitých věcí (podrobněji viz Změny v ostatních daňových zákonech), přináší rovněž významné změny do zákona o daních z příjmů.

Všechny změny (16 změnových bodů a 5 přechodných ustanovení) nabývají účinnosti až od 1. 1. 2021. Jedná se o následující změny:

 • - Osvobození prodeje nemovitých věcí uvedené v § 4 odst. 1 písm. b) ZDP bude místo stávajících 5 let až po 10 letech držby. Týkat se to ale bude až nemovitostí nabytých po 31. 12. 2020. Do ustanovení ale přibylo pravidlo, že osvobození se dá použít i v případě nepřekročení 10 let držby, použije-li poplatník získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby.
 • - Dosud používaný pojem „uspokojení vlastní bytové potřeby” novela mění na „obstarání vlastní bytové potřeby”. Bytová potřeba je pak uvedena v novém § 4b ZDP (dosud v § 15 odst. 3 ZDP), přičemž definice se téměř nezměnila (drobná změna je jen v okamžiku určení začátku 4leté podmínky pro zahájení stavby na zakoupeném pozemku). Ustanovení § 4b ZDP navíc obsahuje i postup v případě porušení nároků na osvobození a další úlevy spojené s bytovou potřebou, a to v rozsahu stávající úpravy v § 4 odst. 1 písm. v) a § 15 odst. 4 ZDP.
 • - Poslední změnou v této souvislosti je snížení maximálního limitu pro odečet zaplacených úroků z úvěrů na poskytnutou bytovou potřebu v rámci domácnosti ze současných 300 000 Kč na polovinu, tj. na 150 000 Kč. Tato změna se ale neaplikuje na úroky z úvěrů poskytnutých do 31. 12. 2020, a navíc ani na úroky z úvěrů, kterými tyto stávající úvěry budeme v budoucnu refinancovat.

4. Novinky v souvislosti s epidemií koronaviru

Úlevy na základě rozhodnutí ministryně financí

Úlevy v podobě prominutí sankcí za pozdní plnění některých povinností (např. podání přiznání nebo přehledů za rok 2019) jsme zmiňovali v minulých časových verzích tohoto článku, proto je již rozebírat nebudeme.

Pouze zmiňme, že byly stanoveny podle § 260 DŘ a že příslušná rozhodnutí ministryně financí byla zveřejněna ve Finančních zpravodajích, které jsou k dispozici jen

Nahrávám...
Nahrávám...