dnes je 20.7.2024

Input:

Hranice pro vymezení hmotného majetku a technického zhodnocení

29.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.8.6 Hranice pro vymezení hmotného majetku a technického zhodnocení

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 26 odst. 2 ZDP uvádí, že hmotným majetkem, který se daňově odpisuje, jsou mj.:

  • podle písm. a) samostatné hmotné movité věci, popř. soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena převýší 80 000 Kč (za předpokladu, že mají provozně-technické funkce delší než jeden rok), a

  • podle písm. e) dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena převýší 80 000 Kč.

§ 26 odst. 3 písm. c) ZDP považuje za jiný majetek, který lze daňově odpisovat, výdaje hrazené uživatelem, které podle účetních předpisů nebo daňové evidence tvoří součást ocenění hmotného majetku, který je předmětem finančního leasingu, a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu 80 000 Kč. Pokud by tuto částku nepřevýšily, staly by se daňově účinným výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 2 písm. zl) ZDP.

§ 33 odst. 1 ZDP definuje technické zhodnocení pro účely ZDP jako výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu 80 000 Kč.

Částka 80 000 Kč zmíněná v předchozích ustanoveních, byla v minulosti několikrát změněna, viz následující tabulka:

1996–1997   1998–2019   2020   2021–2024  
20 000 Kč   40 000 Kč   40 000 Kč, lze i 80 000 Kč   80 000 Kč  

Komentář:

Novely ZDP, které zvyšovaly částku na 20 000 Kč (zákon č. 149/1995 Sb.) a na 40 000 Kč (zákon č. 168/2008 Sb.), stanovily zvyšování hranice pro hmotný majetek podle data pořízení daného majetku, u technického zhodnocení pak podle kalendářního roku, ve kterém bylo provedeno.

Zákon č. 609/2020 Sb., účinný od 1. 1. 2021, který přinesl zvýšení ze 40 000 Kč na 80 000 Kč, upravil pomocí přechodných ustanovení nový postup takto:

  • na hmotný majetek pořízený za účinnosti novely, tedy po 31. 12. 2020, se použije nová hranice 80 000 Kč,

  • na technické

Nahrávám...
Nahrávám...