dnes je 24.6.2024

Input:

Tipy k daňové optimalizaci formou paušálních výdajů na dopravu 2024

4.6.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 14 minut

2024.12.1
Tipy k daňové optimalizaci formou paušálních výdajů na dopravu 2024

Monika Doleželová

VYŠLO V ČÍSLE 12/2024

V tomto článku se zaměříme na optimalizaci daňové povinnosti při používání automobilů v rámci podnikatelské činnosti, a to formou paušálních výdajů na dopravu. Vše si ukážeme na modelových příkladech.

Možnost uplatnění paušálních výdajů na dopravu

Bližší podmínky pro možné uplatnění paušálních výdajů na dopravu motorovým vozidlem nalezneme v § 24 odst. 2 písm. zt) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen "ZDP"). Jedná se o silniční motorová vozidla kategorie M (osobní vozidla), N (nákladní vozidla) a L (mopedy, motocykly, motorové tříkolky, motokolo). V tomto článku se zaměříme na automobily.

U kterých vozidel lze tento režim aplikovat?

Vozidla (automobily)   Paušální výdaje na dopravu  
Vozidlo zahrnuté v obchodním majetku   ANO  
Vlastní vozidlo OSVČ nezahrnuté v obchodním majetku   ANO  
Vlastní vozidlo, které již není v obchodním majetku, ale v obchodním majetku dříve zahrnuto bylo   ANO  
Vozidlo v nájmu (za úplatu)   ANO  
Vlastní vozidlo, které není v obchodním majetku a dříve bylo předmětem finančního leasingu   ANO  
Vozidlo po dobu finančního leasingu   NE (od roku 2014)  
Vozidlo pořízené na úvěr po dobu smlouvy o bezplatné výpůjčce   NE  
Vozidlo bezplatně vypůjčené   NE  
Vozidlo vypůjčené na základě smlouvy o výprose   NE  
Vozidlo zaměstnance nezahrnuté v obchodním majetku   NE  

Výhody uplatnění paušálních výdajů na dopravu

Proč daňoví poplatníci často využívají režim paušálních výdajů na dopravu motorovým vozidlem?

Nejčastějším důvodem je ta skutečnost, že při využití tohoto režimu nemusejí pro účely daně z příjmů vést firmy a soukromí podnikatelé či pronajímatelé tzv. knihu jízd, což je mnohdy administrativně a časově náročné. Dalším důvodem může být daňová optimalizace daní z příjmů a u OSVČ také pojistných odvodů. A právě stránku daňové optimalizace si ukážeme na několika příkladech.

Pozor!
Zákon o DPH nezná institut paušálních výdajů na dopravu. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je tedy nadále nutné vést evidenci pracovních cest, a to jak pro účely obhájení nároku na odpočet DPH z nakoupených PHM, tak také pro účely nároku na odpočet daně při pořízení vozidla a následných odpočtů z provedených oprav a údržby vozidla, případně jiných přijatých plnění!

Jakým způsobem určit poměr využití automobilu pro účely nesouvisející s ekonomickou činností?

Nejvhodnější pomůckou je kniha jízd či evidence jízd za příslušné zdaňovací období (zákon o DPH nezná pojem kniha jízd).

Daňový výdaj   Automobil zařazený v obchodním majetku  
Odpisy automobilu v obchodním majetku, který je využíván i k soukromým účelům   Odpis x procento pro podnikatelské účely (počet km pracovních cest podle knihy jízd v daném období či v kalendářním roce / počet km všech cest uskutečněných automobilem podle údajů v knize jízd v daném období či v kalendářním roce)  
Výdaje na provoz automobilu v obchodním majetku (například PHM, opravy, pojištění)  
Příklad

Příklad 1.

Podnikatel Novák má osobní automobil zařazený v obchodním majetku OSVČ. V roce 2024 najede tímto vozidlem celkem 10 000 km, z toho 4 000 km soukromě.

Zakotvení v zákoně   Poměr pro podnikání  
Zákon o daních z příjmů při aplikaci paušálu na dopravu   80 %  
Zákon o DPH paušál na dopravu nezná, musí se aplikovat skutečné výdaje   60 %  

Při 100% využívání motorového vozidla lze uplatnit paušální náhradu ve výši 5 000 Kč, u kráceného paušálu pak jen 4 000 Kč. V měsíci pořízení či vyřazení vozidla pak jen poměrnou část výše uvedených částek.

Příklad

Příklad 2.

Firma s.r.o. pořídila nákladní automobil dne 11. 1. 2024 a 15. 4. 2024 jej prodala. Lze aplikovat paušální výdaje na dopravu tímto vozidlem?

Ano, za splnění zákonných podmínek uvedených v § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP lze tento režim uplatnit. V měsíci lednu a v měsíci dubnu je však nutno paušální náhradu ve výši 5 000 Kč poměrně snížit, a to dle počtu kalendářních dnů vlastnictví auta. Právnické osoby nemohou nikdy uplatnit krácený paušál!

Paušální výdaj na dopravu   Daňový výdaj  
Leden: 31 dnů, automobil vlastní 21 dnů (5 000/31*21)   3 387 Kč  
Únor: celý měsíc   5 000 Kč  
Březen: celý měsíc   5 000 Kč  
Duben: 30 dnů, automobil vlastní 15 dnů (5 000/30*15)   2 500 Kč  

Nedaňové výdaje při uplatnění paušálních výdajů na dopravu

Další podmínky, avšak pro daňové poplatníky negativní, nalezneme v § 25 odst. 1 písm. x) ZDP. Při aplikaci paušálních výdajů na dopravu nelze do daňově účinných výdajů (nákladů) uplatnit zejména:

Nedaňový výdaj (náklad)   Zákonné ustanovení  
Výdaje na pohonné hmoty (PHM)   § 25 odst. 1 písm. x) ZDP  
Výdaje na parkovné, které souviselo s pracovní cestou  
Sazbu základní náhrady za opotřebení vozidla (u fyzických osob)  

Pokud je vozidlo u fyzických osob využíváno pro podnikání (§ 7 ZDP) či nájem (§ 9 ZDP) jen částečně a podnikatel se rozhodne využít paušální výdaje na dopravu, pak nadále jako daňový výdaj nelze uplatnit:

Nedaňový výdaj u kráceného paušálu u fyzické osoby   Zákonné ustanovení  
20 % daňových odpisů   § 28 odst. 6 ZDP  
20 % ostatních výdajů (náklady na opravy a údržbu, pojištění atd.)   § 25 odst. 1 písm. x) ZDP  

Skutečný poměr soukromých a firemních jízd pak není podstatný. Stále krátíme 80 % : 20 %. Pouze případná silniční daň se nikterak nekrátí, jelikož ta se platí jen u nákladních automobilů z důvodu využití automobilu pro podnikatelské účely.

Pokud by poplatník paušální výdaje na dopravu neaplikoval, pak se daňové odpisy a související výdaje krátí dle skutečného poměru využití vozidla pro podnikání a poměru soukromých jízd.

Pozor!
Právnické osoby nemohou využít tzv. krácený paušál na dopravu!

Příklad

Příklad 3.

Výše uvedený pan Novák zařadil automobil do obchodního majetku, v roce 2024 najede tímto vozidlem celkem 10 000 km, z toho 4 000 km soukromě.

Zákon o daních z příjmů bez aplikace paušálu na dopravu   Poměr pro podnikání  
Daňové odpisy   60 %  
Další výdaje související s provozem vozidla (opravy aj.)   60 %  

Pozor!
Pokud by byl firemní automobil využíván pro soukromé účely zaměstnanců, nelze v daném měsíci aplikovat paušální výdaje na dopravu, neboť předmětné vozidlo bylo v tomto případě poskytnuto k užívání jiné osobě!

Dobrou zprávou však je, že z pohledu zákona o daních z příjmů není nutné při využití vozidla zaměstnancem pro jeho soukromé účely (např. soukromé jízdy do práce a domů) krátit daňové odpisy ani související výdaje.

Daňový výdaj   Automobil zařazený v obchodním majetku  
Výdaje na provoz automobilu v obchodním majetku, který využívají i zaměstnanci k soukromým účelům   Výdaje nekrátíme. Viz Pokyn GFŘ D-59: při využívání motorového vozidla, které je zahrnuto v obchodním majetku poplatníka nebo v nájmu, jak pro služební, tak i pro soukromé účely zaměstnanců, a u kterého proto nemůže být uplatněn paušální výdaj na dopravu [§ 24 odst. 2 písm. zt) zákona], se neuplatňuje režim poměrné výše výdajů, např. podle § 28 odst. 6 zákona, neboť tento režim není uplatňován ani pro poměrnou výši pořizovací ceny motorového vozidla zahrnované podle § 6 odst. 6 zákona do základu daně zaměstnance  

Dále paušální výdaj na dopravu nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci s výjimkou poplatníků, kteří jsou veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, obecně prospěšnou společností nebo ústavem.

Rozhodnutí o uplatnění paušálních výdajů na dopravu

Příklad

Příklad 4.

Podnikatel Voříšek pořídil v roce 2023 automobil za 85 000 Kč. V roce 2024 najede celkem 35 000 km. Co je pro něj výhodnější, pokud víme, že spotřeba vozidla činí 3 Kč na 1 km a základní náhrada v roce 2024 činí 5,60 Kč na 1 km?

1. Varianta – skutečné náklady

Automobil je v obchodním majetku, modelově činí odpis 1/5 pořizovací ceny, automobil je využíván pro podnikání ze 60 % a roční náklady na opravy a údržbu činí cca 40 000 Kč.

Pokud podnikatel neuplatní paušální výdaje na dopravu, krátí daňové odpisy i související výdaje spojené s provozem vozidla o 40 %, do daňových výdajů tak uplatní jen 60 %.

Skutečné náklady   Vstupní cena   Odpis 1/5   Opravy   Počet km   3 Kč/km   Daňové výdaje  
85 000 Kč   17 000 Kč   40 000 Kč   35 000   105 000 Kč      
60 %   10 200 Kč   24 000 Kč   21 000   63 000 Kč   97 200 Kč  

Vzhledem ke skutečnosti, že je automobil vložen do obchodního majetku, nelze uplatnit základní náhradu za použití vozidla (amortizaci), ale jen spotřebu za PHM a případně další související výdaje vzniklé při pracovní cestě.

2. Varianta – krácený paušální výdaj na dopravu ve výši 4 000 Kč/měsíc

Automobil je využíván pro podnikání ze 60 % a roční náklady na opravy činí cca 40 000 Kč.

Pokud podnikatel využije paušální výdaje na dopravu a využívá vozidlo pro podnikání jen částečně (1-99 %), má se za to, že je pro podnikání využíváno z 80 %. Z daňových výdajů vyloučí PHM a parkovné a místo toho si do nákladů přičte paušální náhradu, která u kráceného paušálu činí 4 000 Kč za celý kalendářní měsíc (80 % z částky 5 000 Kč).

Krácený paušál   Vstupní cena   Odpis 1/5   Opravy   Paušál   Počet měsíců   Daňové výdaje  
85 000 Kč   17 000 Kč   40 000 Kč   5 000 Kč   12      
80 %   13 600 Kč   32 000 Kč   4 000 Kč   48 000 Kč   93 600 Kč  

Tato varianta je však méně příznivá než 1. varianta.

3. Varianta – automobil nebyl nikdy vložen do obchodního majetku podnikatele

Automobil je využíván pro podnikání ze 60 % a roční náklady na opravy činí cca 40 000 Kč.

Pokud pan Voříšek nevložil automobil do podnikání, pořídil si jej "jako občan", pak má dvě možnosti. Buď může do daňových výdajů uplatnit za pracovní jízdy tzv. cestovní náhrady (3 Kč/km za PHM a 5,60 Kč/km za opotřebení vlastního vozidla), nebo při částečné osobní spotřebě předmětného vozidla krácený paušál na dopravu ve výši 80 %, tedy 4 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc.

Nahrávám...
Nahrávám...