dnes je 24.6.2024

Input:

Odpočet na bydlení

29.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

9.7.2 Odpočet na bydlení

Ing. Marcela Srněnská

Od základu daně se podle § 15 odst. 3 a 4 ZDP odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období v úhrnné výši do 150 000 Kč

  • z úvěru ze stavebního spoření,

  • z hypotečního úvěru poskytnutého bankou, sníženým o státní příspěvek poskytnutý podle zvláštních právních předpisů, jakož i

  • z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou  v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem a použitým na financování bytových potřeb, pokud se nejedná o bytovou výstavbu, údržbu ani o změnu stavby bytového domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, prováděnou v rámci činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo pro účely nájmu.

Státní příspěvek

Státním příspěvkem poskytnutým podle zvláštních právních předpisů se rozumí příspěvek poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření. Tento příspěvek byl od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. t) ZDP osvobozen do 31. 12. 2023.

Státní příspěvek na stavební spoření je od 1. 1. 2024 zdaňován v režimu ostatních příjmů podle § 10 ZDP. Tento příjem spadá do jednotlivého druhu příjmu podle § 10 odst. 1 písm. q) ZDP a bude osvobozen podle § 10 odst. 3 písm. a) ZDP, pokud nepřesáhne s dalšími příjmy spadajícími do tohoto druhu příjmu v úhrnu částku 50 000 Kč za celý rok.

Úvěr ze stavebního spoření

Úvěrem ze stavebního spoření je úvěr poskytnutý podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů.

Hypoteční úvěr

Pokud se jedná o hypoteční úvěr, je to úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Nově se již nejedná pouze o úvěr, jehož splacení je zajištěno nemovitostí pouze na území ČR, ale o úvěr, jehož splacení je zajištěno nemovitostí i v zahraničí.

Pro odpočet úroků z hypotečního úvěru je rozhodující skutečnost, že poskytnutý úvěr je zajištěn zřízením zástavního práva k nemovitosti. Za hypoteční úvěr bude považován i úvěr, u kterého dojde k takovému zajištění i později, než je datum uzavření smlouvy o úvěru, a to od termínu jeho zajištění zřízením zástavního práva k příslušné nemovitosti.

Jiné typy úvěrů

Za jiné úvěry poskytnuté stavební spořitelnou podle § 15 odst. 3 ZDP v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření se považují např. tzv. překlenovací úvěry (meziúvěry). Za jiné úvěry podle § 15 odst. 3 ZDP poskytnuté v souvislosti s hypotečním úvěrem lze považovat takové úvěry, které jsou poskytnuty na bytové potřeby, a to bez ohledu, zda jsou poskytnuty před poskytnutím hypotečního úvěru (tzv. předhypoteční úvěr) nebo současně, příp. následně s hypotečním úvěrem (tzv. doplňkové úvěry k hypotečním úvěrům). Vždy však musí být z uzavřených smluv zřejmá souvislost s hypotečním úvěrem a s předmětnou bytovou potřebou.

Spotřebitelský úvěr na bydlení poskytnutý bankou, který je zajištěný nemovitou věcí, se posuzuje jako úvěr hypoteční. Spotřebitelské úvěry na bydlení poskytnuté "jinou" finanční institucí (například spořitelní a úvěrní družstvo) než bankou nebo stavební spořitelnou, nemohou být daňově zvýhodněny, nelze z nich úroky uplatnit.

Bytové potřeby

Bytovými potřebami se podle § 4b ZDP rozumí:

a. výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a změna stavby,

b. úplatné nabytí pozemku za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy nebo úplatné nabytí pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c).,

c. úplatné nabytí 

  • bytového domu,

  • rodinného domu,

  • rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu,

  • jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,

d. splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,

e. údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,

Termín změna stavby podle stavebního zákona zahrnuje nejen termín modernizace, ale též termín rekonstrukce a technické zhodnocení. I pro tyto úpravy, resp. změny stavby, platí možnost uplatnění odpočtu příslušných úroků. V případě  údržby nebo změny rodinného domu ve smyslu § 4b odst. 1 písm. e) ZDP, pokud poplatník (zaměstnanec) není vlastníkem rodinného domu, ale rodinný dům rodičů nebo manželky užívá, může odpočet úroků uplatnit. Důvodem je skutečnost, že ustanovení § 15 odst. 4 ZDP výslovně vyžaduje vlastnictví jen u bytových potřeb podle § 4b odst. 1 písm. a) až c), nikoliv písm. e).

f. vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním rodinného domu, bytového domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,

g. úhrada za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,

h. splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g), pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby.

Poznámka: Pojem úplatné nabytí zahrnuje všechny formy úplatného nabytí vlastnického práva, tedy nejen koupě, ale i např. nabytí na základě výkonu rozhodnutí provedeného dražbou v rámci exekučního řízení.

Bytový a rodinný dům

Co je bytový a rodinný dům, stanoví § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. V případě bytu se od roku 2014 postupuje podle občanského zákoníku. Změnu stavby definuje § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Příklad

Příklad:

Zaměstnanec poskytl finanční prostředky firmě, která byt staví, s tím, že se vlastníkem stane po dokončení bytu.

Odpočet lze uplatnit až ve zdaňovacím období, ve kterém se stane vlastníkem tohoto bytu.

Více účastníků smlouvy

§ 15 odst. 4 ZDP stanoví, že v případě, že účastníky smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby je více zletilých osob, uplatní odpočet buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem.

Příklad

Příklad:

Druh a družka si na koupi pozemku a na výstavbu rodinného domu, kde spolu chtějí trvale bydlet, vzali dva hypoteční úvěry. Družka je vždy spoludlužník. Druh zaplatil za kalendářní rok na úvěru úrok 50 000 Kč, družka 30 000 Kč. O zaplacené úroky si oba dva chtějí snižovat základ daně.

Druh i družka jsou účastníci smluv o úvěru na financování bytové potřeby. Mohou si uplatnit odpočet úroků skutečně zaplacených ve zdaňovacím období, a to buď pouze u jednoho z nich v částce 80 000 Kč, nebo každý z nich, avšak rovným dílem – tedy každý z nich uplatní 40 000 Kč.

Účastník smlouvy o úvěru

Za účastníky smlouvy o úvěru se považují osoby, které jako dlužníci přejímají práva a povinnosti uvedené ve smlouvě o úvěru, jakož i osoby, které i když nejsou uvedeny ve smlouvě o úvěru, před vyčerpáním úvěru závazek z úvěru převzaly nebo k

Nahrávám...
Nahrávám...