dnes je 29.9.2022

Input:

Finanční leasing v daňové evidenci - úvod do problematiky

26.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční leasing v daňové evidenci – úvod do problematiky

RNDr. Ivan Brychta

Finanční leasing patří v daňové problematice k těm nejproblémovějším oblastem. Není to proto, že se tento způsob financování nákupu majetku poměrně hodně používá, ale z důvodu nutnosti dodržování pravidel, která zákon o daních z příjmů stanoví pro daňovou uznatelnost souvisejících výdajů, a to po celou dobu trvání vztahu. Navíc i podnikatel, který nevede účetnictví, musí při uplatnění daňových výdajů používat princip časového rozlišení.

Leasing nebo nájem?

Od roku 2014 máme v pojmosloví jasno. Do zákona o daních z příjmů (ZDP) byla doplněna definice finančního leasingu, která tento vztah zřetelně odděluje od klasického nájmu. Rovněž došlo k odlišení pojmů:

  • v případě nájemního vztahu (příp. pachtu) je předmět nájmu svěřen nájemci (pachtýři), ale u finančního leasingu ZDP hovoří o užívání uživatelem;

  • pronajímatel v případě nájmu dostává od nájemce nájemné, kdežto v případě finančního leasingu se jedná o úplatu za užívání.

V následujícím textu tedy budeme rozebírat jen finanční leasing, a to se zaměřením na poplatníky vedoucí daňovou evidenci. V případě nájmu odkazujeme na text Nájem a podnájem u poplatníků vedoucích daňovou evidenci.

Definice

Finančním leasingem se (pro účely daní z příjmů) rozumí přenechání hmotného majetku vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že:

  • po uplynutí sjednané doby převede vlastník předmětu finančního leasingu vlastnické právo k němu (za kupní cenu nebo bezúplatně) na uživatele věci, nebo

  • uživatel má na tento převod právo.

Finančním leasingem není přenechání hmotného majetku vyloučeného z odpisování ani přenechání nehmotného majetku.

Finanční leasing nelze aplikovat ani na hmotné movité věci, které nejsou pro účely ZDP daňově odpisovaným hmotným majetkem. Podle vymezení v § 26 odst. 2 písm. a) ZDP účinného od 1. 1. 2021 je to v situaci, kdy vstupní cena nepřevyšuje 80 000 Kč. Připomeňme, že do 31. 12. 2020 byla v zákoně hranice 40 000 Kč a že podle přechodného ustanovení novely (čl. XII bod 14 zákona č. 609/2020 Sb.) lze nový postup aplikovat již od 1. 1. 2020 na hmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020.

Od roku 2015 jsou součástí definice finančního leasingu další tři podmínky, a to že po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny:

  • užívací práva k předmětu leasingu,

  • povinnosti spojené s péčí o předmět leasingu a

  • rizika spojená s užíváním předmětu leasingu.

Poznámka: I když by se mohlo zdát, že jde o běžná ustanovení, která určitě obsahuje každá leasingová smlouva, je vhodné si to u smluv raději prověřit, neboť absence těchto ustanovení by znamenala, že se pro účely daně z příjmů nebude jednat o finanční leasing.

Definice finančního leasingu v zákoně o daních z příjmů v sobě od roku 2015 zahrnuje rovněž ustanovení o:

  • minimální době finančního leasingu a

  • výši odkupní ceny ke dni převodu vlastnického práva na uživatele,

tedy podmínky, které byly do 31. 12. 2014 upraveny v § 24 ZDP. Tyto podmínky jsou rozebrány samostatně a podrobně v textu Finanční leasing hmotného majetku.

Vztah finančního leasingu

Nahrávám...
Nahrávám...