dnes je 27.9.2020

Input:

Změny v zákoně o DPH

16.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2
Změny v zákoně o DPH

RNDr. Ivan Brychta

V oblasti DPH budeme v následujícím textu probírat změny zákona přijaté v roce 2017 vč. těch, které přináší od 1. 7. 2017 daňový balíček daný zákonem č. 170/2017 Sb. (na základě sněmovního tisku č. 873). V závěru se zmíníme i o novele ZDPH platné od 1. 1. 2018.

1. Schválené změny ZDPH pro rok 2017

Nález Ústavního soudu

Začněme problematikou zákonnosti kontrolního hlášení, kterou se zabýval 6. 12. 2016 i Ústavní soud. V tomto nálezu Ústavního soudu č. 40/2017 Sb. (Pl. ÚS 32/156) soud několik námitek zamítl kvůli přijetí novely ZDPH v létě 2016. Přesto shledal neústavnost ve dvou ustanoveních a provedl nápravu následovně:

  • s okamžitou platností (od 15. 2. 2017) zrušil ustanovení § 101g odst. 5 ZDPH, podle něhož platila fikce, že výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně, a

  • dnem 31. 12. 2017 zrušil ustanovení § 101d odst. 1 ZDPH, podle něhož je v kontrolním hlášení plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně (zákonodárci tak mají necelý rok na to, aby přijali např. úpravu, která zplnomocní MF k vydání prováděcí vyhlášky, která údaje kontrolního hlášení bude vymezovat).

Novela zákonem č. 377/2015 Sb.

Čistě technickou změnou je změna, kterou s účinností od 1. 1. 2017 přináší zákon č. 377/2015 Sb. (dle sněmovního tisku č. 494), který v souvislosti se zrušením II. pilíře důchodové reformy, tj. důchodového spoření, odstraňuje z § 54a ZDPH (osvobozené penzijní činnosti) zmínku o důchodovém spoření.

Změna zákonem č. 188/2016 Sb.

V souvislosti s přijetím nového zákona o dani z hazardních her (zákon č. 187/2016 Sb., viz sněmovní tisk č. 579) se jako součást zákona č. 188/2016 Sb. (viz sněmovní tisk č. 580) dostalo do ZDPH několik nevýznamných změn, které platí od 1. 1. 2017. Od tohoto data se v ZDPH bude jako osvobozené plnění (bez nároku na odpočet) uvádět (místo provozování loterií a jiných podobných her) provozování hazardních her.

Změna zákonem č. 33/2017 Sb.

Zákon č. 33/2017 Sb. (dle sněmovního tisk č. 596) překvapivě po více než roce a půl prošel legislativním procesem a vstoupil v účinnost od 1. 3. 2017. Od tohoto dne došlo k přeřazení novin a časopisů z 15% sazby DPH do 10% sazby DPH.

2. Velká novela ZDPH zákonem č. 170/2017 Sb.

Změny zákonem č. 170/2017 Sb.

V rámci balíčku daňových změn, daných zákonem č. 170/2017 Sb. (dle sněmovního tisku č. 873), bylo s účinností od 1. 7. 2017 přijato i poměrně velké množství změn v zákoně o DPH - novela čítá celkem 124 bodů změn a 7 bodů přechodných ustanovení. Uveďme proto alespoň ty nejvýznamnější.

Novela přináší následující změny v pojmosloví a definicích:

  • mezi nový dopravní prostředek nově patří všechna motorová pozemní vozidla (nikoliv jen ta, která jsou určena k provozu na pozemních komunikacích),

  • dochází ke zpřesnění vymezení obchodního majetku v tom smyslu, že osoba povinná je oprávněna určit, zda a popř. v jaké části zařadí majetkové hodnoty do svého obchodního majetku, nebo

  • dlouhodobý majetek se rozšiřuje o případy pořizování majetku formou finančního leasingu uživatelem a o pozemek přenechaný k užití na základě smlouvy, je-li ujednáno, že vlastnické právo k užívanému pozemku bude převedeno na jeho uživatele.

Společnost versus DPH

K těm nejzásadnějším změnám patří změna postupu v případě společnosti bez právní osobnosti (dřívějšího sdružení bez právní subjektivity). Nově by si měl každý společník plnit povinnosti samostatně. Změny jsou ve více ustanoveních - např. v § 4a odst. 3 ZDPH, § 6a ZDPH, § 13 odst. 4 písm. d) ZDPH, § 14 odst. 3 písm. c) ZDPH, § 73 odst. 7 ZDPH, § 95 ZDPH, § 100 odst. 4 ZDPH, § 101b odst. 2 ZDPH, § 102 odst. 4 ZDPH, § 106c ZDPH a dalších.

Každý společník společnosti bez právní osobnosti bude plnit povinnosti vůči DPH samostatně sám za sebe, nikoliv prostřednictvím určeného společníka, jak to bylo před novelou. To mj. znamená, že každý ze společníků si bude z pohledu DPH sledovat obrat jen sám za sebe (pochopitelně vč. jeho podílu z podnikání ve společnosti), a také bude možné, aby někteří společníci byli plátci DPH a jiní nikoliv (uvidíme, zda toto bude fungovat).

Je zřejmé, že to nebude pro mnohé společnosti vůbec jednoduché. Proto přechodná ustanovení hovoří o tom, že bude možnost zachovat stávající stav ještě pro dva následující roky, tj. 2017 a 2018. Dále novela umožní, aby společníci společnosti byli součástí skupiny podle §§ 5a až 5c ZDPH (dosud to ZDPH neumožňuje).

Úplata před uskutečněním zdanitelného plnění

V novém § 20a ZDPH jsou zakotvena základní pravidla pro povinnost přiznat DPH při dodání zboží a poskytnutí služby. Na základě judikatury Soudního dvora EU je nově aplikována povinnost přiznat DPH z úplaty (zálohy) před uskutečněním zdanitelného plnění jen v situaci, kdy je zdanitelné plnění dostatečně známé. To znamená, že jsou známé alespoň tyto údaje:

  • zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,

  • sazba daně v případě zdanitelného plnění a

  • místo plnění.

Tento postup se uplatní i v případě, kdy se budoucí plnění uskuteční nepřímo na základě poukazu, např. u dárkové poukázky na nákup čehokoliv v obchodním domě, dobíjecí kupóny mobilních operátorů apod. Více viz Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH z 15. 6. 2017.

Uskutečnění zdanitelného plnění

V případě dodání zboží novela zdůrazňuje, že určujícím pro uskutečnění zdanitelného plnění je okamžik převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník a že okamžik převzetí zboží již není v zásadě rozhodující.

V případě poskytnutí služby se v základní variantě považuje i nadále zdanitelné plnění za uskutečněné:

  • dnem jejího poskytnutí nebo

  • dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu,

a to tím dnem, který nastane dříve.

Odpadla ale možnost vázaná na den uvedený ve smlouvě, ke kterému dochází k pozbytí nehmotné věci nebo přenechání zboží k užití jinému.

Ze zákona zmizela také definice opakovaných plnění spolu s tím, že se u nich považovalo zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období. Náhradou může být nová alternativa pro zdanitelné plnění poskytované s místem plnění v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců, kdy se bude považovat zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato (toto ustanovení ale nelze aplikovat v případech dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a telekomunikační služby, při přepravě a distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny).

Dodání zboží a poskytnutí služby mimo tuzemsko

Obdobný princip v případě plnění poskytovaných po dobu delší než 12 měsíců je promítnut i do určení dne uskutečnění plnění a povinnosti přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko, čili do § 24a ZDPH. I v těchto situacích je přiznání plnění z přijaté úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění řešeno v návaznosti na to, zda je plnění ke dni přijetí úplaty dostatečně určité.

Opravy základu DPH

V § 42 odst. 6 ZDPH je zásadní změna, která umožňuje prodloužit lhůtu k provedení opravy ve vazbě na případné nepřevedení vlastnického práva na uživatele v případě finančního leasingu (ať již z důvodu