dnes je 24.6.2024

Input:

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob

7.11.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 18 minut

3.1.1
Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob

RNDr. Ivan Brychta

V následujícím textu nejprve rozebíráme změny v zákoně o daních z příjmů, které platí od začátku roku 2022, a změny, které pak byly přijaty v průběhu roku 2022. Poté se budeme věnovat připravované velké novele zákona o daních z příjmů, která by mohla platit od roku 2023.

1. Průměrná a minimální mzda

Změny v důsledku zvýšení průměrné mzdy

V důsledku zvýšení průměrné mzdy se také pro roky 2022 a 2023 opět zvýšila hranice pro aplikaci vyšší sazby daně, a to takto:

Platí pro rok   Roční limit   Měsíční limit   Nařízení vlády č.  
2021   1 701 168 Kč   141 764 Kč   381/2020 Sb.  
2022   1 867 728 Kč   155 644 Kč   356/2021 Sb.  
2023   1 935 552 Kč   161 296 Kč   290/2022 Sb.  

Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy

Nařízením vlády č. 405/2021 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2022 zvýšena minimální mzda z částky 15 200 Kč na 16 200 Kč za měsíc (vzrostly i hodinové sazby, to ale nemá na daň z příjmů vliv). Změna se od roku 2022 promítla do následujících ustanovení zákona o daních z příjmů:

 • zvýšil se strop pro slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení (§ 35bb ZDP) z 15 200 Kč na 16 200 Kč, protože oním stropem je právě minimální mzda,

 • limit pro osvobození příjmů z pravidelně vyplácených důchodů (podle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP), který je stanoven podle 36násobku minimální mzdy, vzrostl z částky 547 200 Kč na 583 200 Kč,

 • vyplácení daňového zvýhodnění na děti poskytovaného formou daňového bonusu je podmíněno:

  • - obecnou podmínkou pro výplatu (dle § 35c odst. 4 ZDP), kdy výše příjmu (podle §§ 6 a 7 ZDP) je alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy k 1. 1., což znamená zvýšení hranice z 91 200 Kč na 97 200 Kč, a
  • - zvýšila se i hranice umožňující výplatu měsíčního bonusu u zaměstnance ze 7 600 Kč na 8 100 Kč (§ 35d odst. 4 ZDP požaduje příjem alespoň ve výši poloviny minimální mzdy k 1. 1.).

2. Novely s účinností od roku 2022

Zvýšení základní slevy na poplatníka

Zákon o daních z příjmů je novelizován i s účinností od 1. 1. 2022, a to hned sedmi novelami. První z nich zákon č. 609/2020 Sb. jsme blíže zmiňovali již v předchozí časové verzi tohoto článku. Tato novela od roku 2022 opět navýšila základní slevu na dani na poplatníka, a to v roční výši z částky 27 840 Kč (platí pro rok 2021) na částku 30 840 Kč (pro rok 2022). Změnu pocítili zaměstnanci již v průběhu roku 2022; v rámci měsíčních mezd se zaměstnancům, kteří učinili pro svého zaměstnavatele prohlášení, zvýšila částka této slevy z 2 320 Kč na částku 2 570 Kč. Dá se tak konstatovat, že zaměstnanci zaplatí při stejné výši mzdy na dani o 250 Kč méně.

Osvobození příjmů z jednorázového odškodnění

Novela daná zákonem č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice, přináší do § 4 odst. 1 písm. g) ZDP rozšíření osvobození fyzických osob od daně z příjmů, a to v případě příjmu z jednorázového odškodnění vyplaceného státem osobě v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice. Na okraj doplňme, že tento příjem se fyzické osobě nezapočte do příjmů posuzovaných pro účely životního a existenčního minima.

Zákonem č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem, se rozšiřuje také § 4 odst. 1 písm. g) ZDP, a to o osvobození fyzických osob v případě příjmu z jednorázové peněžní částky vyplacené státem osobě sterilizované v rozporu s právem. Také v tomto případě se takový příjem fyzické osobě nezapočte do příjmů posuzovaných pro účely životního a existenčního minima.

Sleva na dani za zastavenou exekuci

Velice zajímavou novinku, tzv. slevu na dani za zastavenou exekuci, přináší zákon č. 286/2021 Sb., který významně upravuje pravidla exekuce daná občanským soudním řádem a exekučním řádem. Zmíněná novinka v zákoně o daních z příjmů navazuje na snahu zákonodárců zastavit marné exekuce částek do výše 1 500 Kč.

Podle nového § 35 odst. 4 ZDP se daň poplatníka (s výjimkou daně ze samostatného základu daně) snižuje o slevu za zastavenou exekuci, jejíž výše odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému v daném období přizná exekutor při zastavení exekuce. Podmínky jsou následující:

 • - musí jít o exekuci, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku 1 500 Kč bez příslušenství,
 • - exekuce probíhala po dobu alespoň tří let před 1. 1. 2022 (tj. před nabytím účinnosti zákona č. 286/2021 Sb.), a
 • - k zastavení exekuce došlo z důvodu, že v těchto třech letech nebyla pohledávka vymožena ani z části.

Výše náhrady, která je poskytovaná formou slevy na dani, je stanovena v čl. IV bodu 21 přechodných ustanovení zákona č. 286/2021 Sb., a to ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství. Bylo-li na jistinu pohledávky v řízení před zastavením exekuce něčeho vymoženo, pak se náhrada snižuje o výši uhrazené částky. O přiznání náhrady rozhodne exekutor v usnesení o zastavení exekuce.

Fyzická osoba (věřitel) si slevu za zastavenou exekuci bude moci uplatnit v daňovém přiznání, anebo prostřednictvím zaměstnavatele v ročním zúčtování. V takovém případě ale bude muset zaměstnavateli sdělit (v rámci prohlášení pro zaměstnavatele), v jaké výši jí byla přiznána náhrada za zastavenou exekuci, a doložit usnesení o zastavení exekuce.

Ostatní novely

Změny účinné od 1. 1. 2022, které přinesly zákon č. 251/2021 Sb. (kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje) a zákon č. 343/2020 Sb. (kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění), nezmiňujeme, protože se týkají právnických osob.

Poslední novelou je tak zákon č. 353/2021 Sb., kterým se mění zákon o bankách a další zákony (dle sněmovního tisku 903). Ta přináší v novém § 4 odst. 1 písm. zl) ZDP pro fyzické osoby rozšíření osvobození o osvobozený příjem plynoucí z výnosu dluhopisu podle zákona upravujícího dluhopisy nebo z práva na splacení dluhopisu vydaných v zahraničí tuzemským poplatníkem, plynou-li daňovému nerezidentovi, který není kapitálově spojenou osobou s emitentem dluhopisu, ani s ním nevytvořil právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.

Toto osvobození lze aplikovat až na dluhopisy s datem emise od 1. 1. 2022. Jde ve své podstatě o stejné osvobození, které bylo zakotveno až do 31. 12. 2020 v § 4 odst. 1 písm. zl) ZDP pro dluhopisy emitované do 31. 12. 2021. Jedinou změnou tak bude podmínka, že fyzická osoba uplatňující osvobození nesmí být kapitálově spojena s emitentem anebo s ním vytvořit vztah převážně za účelem získání daňové výhody (např. spočívající v tomto osvobození).

3. Změny v souvislosti s válkou na Ukrajině

Místo koronaviru řešíme dopady války

Stejně jako byly ve sdělovacích prostředcích postupně vytlačeny informace o epidemii koronaviru zprávami o válce na Ukrajině, i aktuální informace v oblasti daní z příjmů se musí vydat stejným směrem. Kompenzační bonus dle zákona č. 519/2021 Sb., o kterém jsme také podrobně informovali v předchozí časové verzi tohoto článku, bylo možné čerpat naposledy za leden 2022. Další bonusová období již vláda svým nařízením nestanovila (a doufejme, že ani nebude muset stanovit). Naopak se stala aktuální potřeba řešit dopady války na Ukrajině, zejména co se týká pomoci nejenom uprchlíkům z Ukrajiny, ale i těm, kteří na Ukrajině zůstali a brání svou vlast. V této souvislosti bylo schváleno několik zákonů, které mají dopad do daní z příjmů.

Zákon č. 66/2022 Sb.

Jedním z prvních schválených zákonů byl zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (na základě sněmovního tisku 171), účinný od 21. 3. 2022. Jak uvádí samotný název, zákon řeší pomoc uprchlíkům v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení.

Z pohledu daní z příjmů je třeba se zmínit o daňovém režimu tzv. humanitární dávky, která je určena uprchlíkům z Ukrajiny, a příspěvku pro solidární domácnost, který je určen fyzickým osobám, které ve své domácnosti uprchlíky ubytují.

Humanitární dávka

Humanitární dávku stanoví § 6 zákona č. 66/2022 Sb., a to pro každého uprchlíka z Ukrajiny, který získal dočasnou ochranu na území České republiky. Dávka činí 5 000 Kč po dobu prvních pěti měsíců, poté je vyplácena ve výši podle zákona o životním a existenčním minimu. Tento jeho příjem bude osvobozen od zdanění podle § 4 odst. 1 písm. i) ZDP, neboť toto ustanovení osvobozuje mj. i dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, příspěvky z veřejného rozpočtu nebo státní dávky nebo příspěvky podle jiných právních předpisů.

Příspěvek pro solidární domácnost

Podle § 8 zákona č. 66/2022 Sb. náleží příspěvek pro solidární domácnost fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování uprchlíkům z Ukrajiny (v zákoně označovaným jako cizinci s dočasnou ochranou nebo též ubytované osoby). Příspěvek se poskytne na základě žádosti fyzické osoby, která poskytla běžencům ubytování (náležitosti viz zákon), a vyplácí ho příslušný úřad práce.

Podmínky pro poskytnutí jsou následující:

 • nejedná se o ubytování v ubytovacím zařízení,

 • ubytování bylo poskytnuto nepřetržitě po dobu 16 dnů a

 • v rámci poskytnutého ubytování musí být ubytované osobě zajištěn dostatečný prostor pro odpočinek, pro přípravu stravy, prostor pro osobní hygienu a toaletu a musí být zajištěn přístup k pitné vodě.

Bližší podmínky poskytnutí příspěvku, a to minimální dobu ubytování, výši příspěvku, maximální počet ubytovaných v domácnosti a období poskytování, stanoví vláda svým nařízením (viz nařízení vlády č. 73/2022 Sb. pro období březen až červen 2022 a nařízení vlády č. 205/2022 Sb. pro období červenec až prosinec 2022). Je tedy možné operativně upravit podmínky poskytování.

Z daňového pohledu je příspěvek osvobozeným příjmem příjemce, opět podle již zmíněného § 4 odst. 1 písm. i) ZDP. K této problematice více viz též informace GFŘ nazvaná Příspěvek na solidární domácnost z 22. 3. 2022, zveřejněná v sekci novinky na webu Finanční správy.

Zákon č. 128/2022 Sb.

V souvislosti s válkou na Ukrajině byl přijat také zákon č. 128/2022 Sb. (na základě sněmovního tisku 173), který je účinný od 28. 5. 2022. Jak plyne již z jeho názvu (zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace), tentokrát se týká přímo daní, a to i když žádný daňový zákon nemění, ale pouze doplňuje pravidla pro zdanění, daná např. zákonem o daních z příjmů. Pro fyzické osoby přináší na přechodnou dobu následující pravidla:

 • Fyzické osoby si mohou i v roce 2022 uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně dary až do výše 30 % základu daně. Doplňme, že standardní horní hranicí pro odečet daru je 15 % základu daně, ale v letech 2020 a 2021 byla tato hranice v souvislosti s epidemií koronaviru posunuta také na 30 %.

 • Ustanovení o snížení základu daně o bezúplatná plnění (dary), tj. § 15 odst. 1 ZDP (pro dárce fyzické osoby) se mohou aplikovat i na dary poskytnuté za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny anebo poskytnuté Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny. Příjemce daru musí splňovat podmínky ZDP, dary (kromě těch na podporu obranného úsilí Ukrajiny) musí být poskytnuty na účely uvedené ve zmíněném ustanovení ZDP. Dary v těchto případech lze poskytnout jen v roce 2022.

 • Příjemce daru poskytnutého za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny by měl mít příjem z daru osvobozen, a to za předpokladu, že k poskytnutí daru dojde v roce 2022.

 • Nárok na snížení základu daně o poskytnutý dar bude moci uplatnit v roce 2022 i dárce, který je fyzickou osobou a je daňovým rezidentem Ukrajiny, pokud splní podmínku uvedenou v § 15 odst. 9 ZDP, tj. bude-li mít alespoň 90 % celosvětových příjmů ze zdrojů na území České republiky.

 • U zaměstnance je nově osvobozen nepeněžní příjem, který mu vznikne v situaci, kdy jeho zaměstnavatel poskytl ubytování (zdarma, příp. za cenu nižší než obvyklou) jeho rodinným příslušníkům (s bydlištěm na Ukrajině), kteří prchli před válkou z Ukrajiny do České republiky.

 • Podnikající

Nahrávám...
Nahrávám...