dnes je 6.6.2020

Input:

Změny v ostatních daňových zákonech od roku 2016

9.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3
Změny v ostatních daňových zákonech od roku 2016

RNDr. Ivan Brychta

Novela zákona o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních (č. 353/2013 Sb.) byl s účinností od 1. 1. 2016 novelizován zákony č. 315/2015 Sb. a č. 382/2015 Sb.

První z novel přináší postupné zvýšení daně z cigaret, které je plánováno na roky 2016, 2017 a 2018, viz následující tabulka.

sazba daně pro:   2015   2016   2017   2018  
cigarety(proc.část, minim.)   1,29 Kč/ks(27 %, 2,37 Kč/ks)   1,39 Kč/ks(27 %, 2,52 Kč/ks)   1,42 Kč/ks(27 %, 2,57 Kč/ks)   1,46 Kč/ks(27 %, 2,63 Kč/ks)  
doutníky, cigarilos   1,42 Kč/ks   1,64 Kč/ks   1,67 Kč/ks   1,71 Kč/ks  
tabák ke kouření   1 896 Kč/kg   2 142 Kč/kg   2 185 Kč/kg   2 236 Kč/kg  

Druhá novela se zabývá především problematikou zdanění biopaliv (přesněji změnou zdanění vysokoprocentních paliv, rostlinných olejů pro pohon motorů a FAME pro pohon motorů) a upravuje také vratku u tzv. zelené nafty. Část novely je účinná od 1. 1. 2016, část až od 1. 7. 2016.

Pro bližší přiblížení novinek odkazujeme na informace zveřejněné na webových stránkách Generálního ředitelství cel (www.celnisprava.cz), např. v informacích zveřejněných 15. 12. 2015:

 • Nakládání s vysokoprocentními palivy a FAME po 1. 1. 2016, a

 • Vrácení daně podle § 54 odst. 3 a 4 ZSD pro Ethanol E85 a směs s HVO po 1. 1. 2016 – postup pro vyplnění daňového přiznání.

Daň z nemovitých věcí

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (DZN) byl od 1. 1. 2016 podstatně novelizován zákonem č. 23/2015 Sb. Novela přináší tyto hlavní změny:

 • V § 4 odst. 3 DZN bylo doplněno vynětí pozemků ve vlastnictví České republiky, obce nebo kraje z osvobození od daně z pozemků (týká se osvobození podle § 4 odst. 1 písm. a), b) a t) DZN), bylo-li k nim zřízeno právo stavby.

 • V § 7 DZN dochází ke změně ve vymezení předmětu daně ze staveb a jednotek ve vztahu k budově, v níž jsou jednotky, a k okamžiku vzniku zdanitelné stavby či zdanitelné jednotky, a to rovněž ve vztahu k jejich části, resp. součásti. Pod pojmy zdanitelná stavba nebo zdanitelná jednotka se nově zahrnou i jejich části, jsou-li dokončeny nebo užívány.

V praxi to znamená řešit podáním přiznání v podstatě většinu dílčích kolaudací, ke kterým v průběhu roku dojde (rozhodný je vždy stav k 1. 1.).

To má vliv i na zdanění „stavebního pozemku” (viz § 6 odst. 3 DZN), neboť zdanění se odvíjí od jeho zastavěnosti.

K dané problematice říkají více následující materiály zveřejněné webových stránkách finanční správy 31. 12. 2015:

 • Informace k aplikaci ustanovení § 7 odst. 4 DZN, a

 • Informace k zániku stavebního pozemku jako předmětu daně z pozemků v souvislosti se vznikem zdanitelné jednotky jako předmětu daně ze staveb a jednotek.

Tyto změny mohou vyvolat povinnost podat daňové přiznání.

 • Naopak nikoliv podáním daňového přiznání, ale platebním výměrem se bude řešit případná následující změna ve zdanění jednotek a pozemků ve vlastnictví všech majitelů jednotek domu:

  • Obecně platí, že předmětem daně nejsou v rozsahu zastavěné plochy pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami nebo budovou rozdělenou na zdanitelné jednotky.

  • Od roku 2014 dále předmětem daně nebyly ani jiné pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků zdanitelných jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, což se projevilo tak, že se v těchto případech zvýšil základ daně u jednotky (koeficient daný v § 10 odst. 3 DZN se zvýšil pro tyto případy z 1,20 na 1,22).

V praxi se však ukázalo, že toto zjednodušení může vést i k daňové optimalizaci, pokud se rozdělení budovy na jednotky provede tak, aby se nezdaňovaly pozemky, které budou vlastnit vlastníci jednotek. Zákonodárci proto omezili tento postup pouze na případy, kdy se jedná o jednotky bytového domu.

V ostatních případech se vše vrací na stav, který platil do konce roku 2013.

Blíže viz Informace GFŘ ke zjištění koeficientu pro výpočet upravené plochy jednotky podle § 10 odst. 3 zákona, která byla zveřejněna rovněž 31. 12. 2015.

Veškeré změny pak sumarizuje Informace GFŘ z 31. 12. 2015 s názvem Daň z nemovitých věcí v roce 2016.

Zákon o evidenci tržeb

Určitě musíme zmínit schválený zákon o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb.

Evidovaná tržba

Co se vlastně rozumí pod pojmem evidovaná tržba? Zákon tím chápe platbu, která:

 • splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a

 • která zakládá rozhodný příjem

Dále uvádí, že evidovanou tržbou je také platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a je:

 • určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebo

 • následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem,

což vlastně znamená, že se i u účtujících poplatníků bude posuzovat tak, jako kdyby účetnictví nevedli (tedy bez ohledu na to, zda již byla zdaněna či nikoliv).

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu bude splňovat platba poplatníkovi, která je uskutečněna v hotovosti. To je zcela logické, neboť zde může docházet ke krácení a je tedy nutné takové tržby sledovat. Zákon ale počítá se sledováním také v případech