dnes je 30.9.2022

Input:

Základní informace ke slevám na dani a daňovému zvýhodnění

19.2.2020, Zdroj: Česká daňová správa

V souvislosti s blížícím se termínem pro podání daňových přiznání k dani z příjmů FO (nebo i zpracování ročního zúčtování daně) je třeba připomenout některé základní informace týkající se uplatňování slev na dani a daňového zvýhodnění. Na co se lidé v souvislosti s touto problematikou ptají? Odpovědi na některé jejich otázky naleznete dále.

Slevy na dani

Jaké jsou pro zdaňovací období 2019 slevy na dani podle § 35ba ZDP?

Pro zdaňovací období 2019 jsou podle § 35ba ZDP stanoveny slevy na dani ve výši:

 • základní sleva ve výši 24 840 Kč na poplatníka,
 • sleva na manžela ve výši 24 840 Kč žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželovi (manželce) přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.
 • základní sleva na invaliditu ve výši 2 520 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu,
 • rozšířená sleva na invaliditu ve výši 5 040 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím,
 • sleva na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč,  je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P,
 • sleva na studenta ve výši 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních předpisů pro účely státní sociální podpory,
 • sleva za umístění dítěte – ve výši prokázaných výdajů maximálně do 13 350 Kč,
 • sleva na evidenci tržeb – ve výši 5 000 Kč (nejvýše částka ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka).

Kdo má nárok na slevu na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP?

Na slevu na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP má nárok poplatník vždy. Tzn. rezident i nerezident bez jakéhokoliv omezení a tato sleva se nemusí dokládat doložením potvrzení zahraničního správce daně.

Za jakých podmínek lze uplatnit slevu za umístění dítěte?

Slevu za umístění dítěte (blíže jsou podmínky specifikovány v § 35bb ZDP) lze uplatnit u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh, příp. v rámci daňového přiznání. Jedná se o roční slevu na dani, kterou může v rámci jedné společně hospodařící domácnosti na to samé vyživované dítě uplatnit pouze jeden z poplatníků, a to až do výše prokázaných výdajů za umístění dítěte (mimo stravného). Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů. Za zdaňovací období 2019 může poplatník uplatnit výdaje za umístění dítěte v předškolním zařízení (jedná se např. i o firemní či soukromou školku, dále pak jiné obdobné zařízení, jako je např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků - tyto mají vzdělávací charakter), na dané zdaňovací období, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 ZDP, až do výše minimální mzdy, tj. za zdaňovací období 2019 max. do výše 13 350 Kč. Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních na dané zdaňovací období. Tzn., že předmětem daňové slevy jsou částky, které se vztahují k faktickému umístění dítěte v daném roce a není přitom rozhodující okamžik jejich samotné úhrady.

Můj manžel je cizinec, který pracuje u české firmy, ale ještě nemá v ČR trvalý pobyt. Může manžel uplatnit slevu na dani?

Pokud je manžel daňovým rezidentem v ČR, pak má nárok na slevy na dani dle § 35ba ZDP.

V případě, že by Váš manžel nesplňoval podmínky daňového rezidentství v ČR, může uplatnit základní slevu na poplatníka dle § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP, příp. slevu na studenta dle § 35ba odst. 1 písm. f) ZDP. V případě ostatních slev, tj. slevy na manžela/manželku, slev na invaliditu (základní nebo rozšířené), slevy na držitele průkazu ZTP/P a slevy za umístění dítěte, by mohl tyto slevy uplatnit za podmínky, že se jedná o poplatníka, který je rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, příjmů osvobozených od daně nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 35ba odst. 2 ZDP). Za příslušné zdaňovací období by pak podal daňové přiznání v ČR, v rámci kterého by uvedené slevy uplatnil. Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokáže poplatník potvrzením zahraničního správce daně.     

 

Vlastní příjem manžela/manželky

Jaké částky (peněžitá pomoc v mateřství, výplata za dovolenou, rodičovský příspěvek) se započítávají do vlastního příjmu manžela/manželky pro uplatnění slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP?

Příjmy, které se do příjmu manžela nezahrnují (úplný výčet):

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Příjmy, které se do příjmů manžela zahrnují (namátkový výčet):

 • veškeré příjmy „v hrubém“
Nahrávám...
Nahrávám...