dnes je 29.9.2022

Input:

Přehled nejdůležitějších změn v gesci MF pro rok 2021

6.1.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Dlouho projednávaný tzv. daňový balíček 2021 byl nakonec na samém závěru roku definitivně schválen a dne 31. 12. 2020 zveřejněn ve Sbírce zákonů jako zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Níže naleznete celkový přehled nejdůležitějších legislativních změn pro rok 2021 v gesci Ministerstva financi, a to včetně zmíněného daňového balíčku.

Daňový balíček na rok 2021

Daňová úleva pro zaměstnance

Zrušením konceptu superhrubé mzdy zůstanou lidem v peněženkách tisíce. Změnou výpočtu daně z příjmů dojde také ke zjednodušení a zprůhlednění daňového systému. Novela počítá se zavedením sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % počítané z hrubé mzdy. Druhá zvýšená sazba ve výši 23 % nahradí tzv. solidární zvýšení daně. Této sazbě bude podléhat část základu daně nad 141 764 Kč měsíčně, což odpovídá 4násobku průměrné hrubé mzdy v roce 2021. Více než 4 milionům zaměstnancům se sníží daně o čtvrtinu, a to i zaměstnancům pobírajícím minimální mzdu.

Nejen zaměstnanci si navíc od příštího roku polepší o 3 000 Kč, resp. o 6 000 Kč díky zvýšení základní slevy na poplatníka. Parlament schválil výši slevy na 27 840 Kč v roce 2021 a 30 840 Kč v roce 2022.

Kolik příští rok ušetříte na daních, si můžete vypočítat v daňové kalkulačce Ministerstva financí zde.

Stravenková revoluce

Stravenkový paušál přidá další možnost zaměstnavatelům vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě s využitím daňové podpory. Paušál představuje jednodušší a levnější alternativu k již zavedeným daňově podporovaným formám stravování zaměstnanců, jejichž daňová podpora ovšem bude zachována v plném rozsahu. Příspěvek na stravování bude na straně zaměstnanců osvobozen od daní i pojistných odvodů do zákonem stanovené výše. Využití tohoto příspěvku je koncipováno jako dobrovolné.

Od nového roku dosáhne na daňově zvýhodněný příspěvek na stravování až 1 milión zaměstnanců. V současné době přibližně 1,8 ze 4,3 milionů zaměstnanců chodí na oběd do jídelny v práci, dalších 1,5 milionu dostává stravenky. Ostatní zaměstnanci na tento benefit (ve formě stravenek) doteď nedosáhli právě kvůli vysoké administrativě na straně zaměstnavatele a platbě provizí stravenkovým společnostem, jimiž je tento systém zatížen. Nově si tak stravenkový paušál budou moci dovolit i malé firmy nebo živnostníci s jedním nebo se dvěma zaměstnanci.

Mimořádné odpisy podpoří investiční aktivitu a český průmysl

Rychlejší odpisování zajistí mimořádné odpisy týkající se hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině, který si poplatník, jako jeho první vlastník, pořídil v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

Dočasné zavedení mimořádných odpisů se projeví i u finančního leasingu a v daném období tak bude možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání pouze 1 rok nebo 2 roky.

Zvýšení hranice pro odpisování a zrušení odpisování nehmotného majetku

Dochází k trvalému zvýšení hranice hmotného majetku pro účely zákona o daních z příjmů a to ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Stejná hranice bude platit i pro technické zhodnocení hmotného majetku. Veškerý majetek do této částky si tak uplatní neúčtující podnikatel jednorázově do svých daňových výdajů a účtující poplatníci budou u tohoto majetku postupovat podle účetnictví. Tato úprava bude platit již na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a technické zhodnocení dokončené v roce 2020.

V oblasti úprav daňového odpisování pak dojde také ke zrušení kategorie nehmotného majetku. Nově tak bude možné uplatnit výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví. Také tuto změnu bude možné uplatnit na nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020.

Snížení spotřební daně z nafty pomůže dopravnímu sektoru i celé ekonomice

Ministerstvo financí dále snižuje spotřební daň z motorové nafty o 1 Kč na litr s cílem podpořit dopravní sektor a zvýšit jeho konkurenceschopnost. Snížení spotřební daně z motorové nafty bude mít pozitivní efekt v celé ekonomice, neboť dopravní náklady vstupují do produkce prakticky všech sektorů.

Uznatelnost výdajů k boji s koronavirem

OSVČ i firmy si budou moci snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v souvislosti s pandemií koronaviru na humanitární a obdobné účely, a to v období od 1. března do 31. prosince 2020.

Rovné podmínky u zdanění příjmů z dluhopisů

V oblasti zdanění příjmů z dluhopisů se díky zrušení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR narovnají podmínky mezi domácími i zahraničními investory. Toto osvobození bylo zavedeno v roce 1994 s cílem zvýšit atraktivitu českých dluhopisů na evropském trhu. Na základě přijatého pozměňovacího návrhu však byla účinnost této změny odložena na 1. ledna 2022.

Naopak u příjmů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republikou se osvobození rozšíří, a to s účinností od 1. ledna 2021. Nyní jsou od srážkové daně osvobozeny úrokové příjmy nerezidentů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republikou v zahraničí. Nově se toto osvobození bude týkat všech státních dluhopisů, a to nejen českých státních dluhopisů vydávaných podle českého práva v tuzemsku, ale i dluhopisů vydávaných ostatními státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Navíc se toto osvobození rozšiřuje i na příjmy domácích držitelů státních dluhopisů.

Jednodušší vykazování nákladů spojených s dobíjením elektromobilů

Daňový balíček přichází také s významným opatřením na podporu elektromobility, které zjednoduší využívání elektromobilů zahrnutých v obchodním majetku pro služební cesty. Pokud se pracovní cesta uskuteční vozidlem zahrnutým v obchodním majetku, které je poháněno elektřinou, bude nově možné prokázat výdaje na tuto cestu s pomocí tzv. referenční ceny elektřiny, a to i zpětně za tok 2020. Referenční cena elektřiny je upravena ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí a pro rok 2020 je stanovena ve výši 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu (pozn. redakce: pro rok 2021 pak ve výši 5 Kč).

Boj proti závislostem

V návaznosti na poslední úpravu sazeb spotřební daně z tabáku, k níž došlo na základě doporučení mezinárodních organizací (OECD a WHO), opakovaných požadavků Ministerstva zdravotnictví i dlouhodobých cílů vlády v oblasti veřejného zdraví, se v souladu s těmito požadavky navrhuje další postupné navýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, ze surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků, tak aby docházelo k omezení cenové dostupnosti tabákových komodit. Sazby budou navyšovány podle předem schváleného harmonogramu pro období 2021–2023, což zajistí právní i ekonomickou jistotu pro všechny zúčastněné subjekty. Sazba u všech tabákových výrobků se v prvním roce navýší o 10 %, v dalších letech pak vždy o 5 %.

Snadnější vstup na trh pro malé distributory lihu

U distribuce alkoholu zavede Ministerstvo financí více pásem u stanovování kaucí pro distributory lihu podle objemu distribuovaného lihu. V současné době je každý distributor lihu povinen složit kauci ve výši 5 mil. Kč. Nově budou existovat tři pásma, a to 500 tis. Kč, 1 mil. Kč a dosavadních 5 mil. Kč. Stejný princip platí už dnes u kaucí pro tzv. osoby povinné značit líh. Zavedení snížených pásem kauce usnadní vstup na trh s lihovinami malým distributorům lihu.

Úleva pro rodiče hospitalizovaných dětí

Daňový balíček také vychází vstříc rodičům s hospitalizovanými dětmi a osvobozuje od místních poplatků průvodce hospitalizovaných osob, u kterých je nutná celodenní přítomnost u pacienta, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Podpora pracujících rodin s dětmi

U daňového bonusu pro děti dojde ke zrušení zastropování částky, tzn., že jeho výše bude vyplácena bez stávajícího omezení do částky 60 300 Kč. Podporujeme tím zvýšení příjmů pracujících rodin s více dětmi.

Jednodušší řešení při živnostníky: místo třech odvodů jeden

Paušální daň přinese živnostníkům a podnikatelům z řad OSVČ možnost prostřednictvím jedné paušální platby vyřešit povinnosti k dani z příjmů fyzických osob, sociálnímu pojistnému a zdravotnímu pojistnému. Pro rok 2021 činí paušální daň 5469 korun měsíčně. V částce je zahrnuto zdravotní pojistné ve výši 2393 Kč a daň z příjmů fyzických osob ve výši 100 Kč, která kompenzuje navýšené minimální sociální pojistné o 15 %. To pro příští rok odpovídá výši 2976 Kč.

Díky jedné pravidelné měsíční platbě živnostník ušetří nemalé finanční

Nahrávám...
Nahrávám...