dnes je 27.9.2022

Input:

Paušální výdaj na dopravu

24.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.4 Paušální výdaj na dopravu

Ing. Miloš Hovorka

Poplatníci daně z příjmů – fyzické i právnické osoby, mohou výdaje na pracovní cesty (na spotřebované pohonné hmoty a parkovné při pracovních cestách) uplatnit buď ve skutečné doložené výši, nebo též paušální částkou ve výši 5 000 Kč, resp. 4 000 Kč měsíčně na jedno silniční motorové vozidlo, pokud ho poplatník využije částečně i pro osobní potřebu.

Kdo může paušální výdaj na dopravu uplatnit   Vozidlo, u kterého lze paušální výdaj na dopravu uplatnit   Ustanovení ZDP  
Vlastník   Vozidla zahrnutá i nezahrnutá do obchodního majetku poplatníka.   § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP  
Nájemce   Vozidla najatá.   § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP  
Podmínky pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu   Poznámka, tip, doporučení  
Vozidlo nesmí být přenecháno ani po část měsíce k užívání jiné osobě.   Za přenechání vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění cesty spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.  
V průběhu roku nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů ve skutečné doložené výši a naopak.   V měsíci pořízení nebo vyřazení vozidla lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu.  
Využívá-li se k dosažení, zajištění a udržení příjmů vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5 000 Kč.   Paušální výdaj na dopravu je stanoven na jedno vozidlo, nikoli na jednoho spoluvlastníka.  
Paušální výdaj na dopravu je možno uplatnit nejvýše za 3 vozidla.   Jde o vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu.  
Paušální výdaj na dopravu není možno uplatnit u vozidla vypůjčeného na základě smlouvy o výpůjčce ani u vozidla pořizovaného na finanční leasing.   Nejde o vozidlo vlastní ani najaté.  
Příklad

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci osobní automobil jak na pracovní cesty, tak i pro soukromou potřebu. Může si zaměstnavatel – podnikatel – uplatnit paušální výdaj na dopravu?

Paušální výdaj si podnikatel uplatnit nemůže. Důvodem je skutečnost, že zaměstnavatel poskytuje automobil zaměstnanci i pro soukromé účely, kdy základ daně zaměstnance měsíčně zvyšuje podle § 6 odst. 6 ZDP, tj. o 1 % vstupní ceny vozidla.

Podnikatel – zaměstnavatel – uplatní do daňových výdajů doložené výdaje spojené s provozem vozidla včetně jeho odpisů, s výjimkou výdajů na pohonné hmoty při používání automobilu zaměstnancem k soukromým účelům [pokud u těchto výdajů nebude uplatňován režim § 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 5), kdy však příslušné výdaje zvýší základ daně zaměstnance].

Dále budou daňovým výdajem zaměstnavatele cestovní náhrady vyplacené zaměstnanci podle zákoníku práce, a to v souladu s § 24 odst. 2 písm. zh) ZDP.

Příklad

Manželé mají zúžené společné jmění manželů s tím, že manželka pro svoji podnikatelskou činnost využívá automobil manžela, který řídí zaměstnanec manželky. Může si manželka – podnikatelka – uplatnit paušální výdaj na dopravu?

Manželka si paušální výdaj na dopravu uplatnit nemůže. Zákonná podmínka pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu není splněna, manželka nevlastní předmětný automobil.

Zákonnou podmínku by manželka splnila v případě, že by si od manžela předmětný automobil najala. V tomto případě by poté mohla uplatnit do daňových výdajů paušální výdaj na dopravu a nájemné, a to i v případě, že by najatý automobil řídil na pracovní cestě manželčin zaměstnanec.

V daném případě je však třeba připomenout, že nájemné mezi manžely (z hlediska daně z příjmů jsou spojenými osobami) by muselo být sjednáno v ceně obvyklé.

Příklad

Zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci cestovní náhrady při pracovních cestách podle zákoníku práce. Může postupovat tak, že zaměstnanci vyplatí měsíčně paušální výdaj na dopravu, tj. 5 000 Kč, které si uplatní do daňových výdajů?

Zaměstnavatel musí postupovat ve vztahu k zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu v souladu se zákoníkem práce, tj. vyplatit mu cestovní náhrady ve výši stanovené zákoníkem práce. Pokud však zaměstnanec při pracovní cestě používá vozidlo zaměstnavatele, tj. vozidlo, které je ve vlastnictví zaměstnavatele nebo které si zaměstnavatel najal, může zaměstnavatel uplatnit do daňových výdajů namísto doložených výdajů na nákup pohonných hmot paušální výdaj na dopravu.

Podnikatel tedy nemůže zaměstnanci vyplácet měsíčně paušální výdaj na dopravu.

Příklad

Podnikatel používá na pracovní cesty automobil, který si vypůjčil od dcery. Může uplatnit paušální výdaj na dopravu?

V daném případě jde o výpůjčku vozidla. Paušální výdaj na dopravu u vozidla vypůjčeného na základě smlouvy o výpůjčce uplatnit nelze, nejde o vozidlo vlastní, ani o vozidlo najaté, tj. není splněna zákonem stanovená podmínka.

Při pracovní cestě s vozidlem vypůjčeným na základě smlouvy o výpůjčce musí poplatník postupovat v souladu s § 24 odst. 2 písm. k) ZDP (bod 3). Daňovým výdajem je v daném případě pouze náhrada za spotřebované pohonné hmoty.

Výpůjčka je upravena v  § 2193 až § 2200 NOZ, kde je mimo jiné uvedeno, že smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.

Příklad

Podnikatel vedoucí daňovou evidenci má v obchodním majetku osobní automobil. Jak bude v daňové

Nahrávám...
Nahrávám...