dnes je 29.9.2022

Input:

Odpisy zděděného nebo darovaného hmotného majetku

14.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.15.1
Odpisy zděděného nebo darovaného hmotného majetku

Ing. Ivan Macháček

VYŠLO V ČÍSLE 15/2021

V příspěvku se podíváme na dvě specifické oblasti daňového odpisování hmotného majetku, a to v případě, že je hmotný majetek zděděn poplatníkem a je použit k jeho podnikání nebo pronájmu a v případě, že dojde k darování hmotného majetku.

DAŇOVÉ ODPISY ZDĚDĚNÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

1. Uplatnění daňových odpisů u zůstavitele

Připomeňme si, že dle § 239a DŘ se okamžik přechodu daňové povinnosti zůstavitele na dědice posouvá až do doby, kdy je znám oprávněný dědic na základě rozhodnutí soudu o dědictví. Zůstavitel (podnikatel, pronajímatel, zaměstnanec) se pro účely správy daní považuje i po smrti zůstavitele nadále za "živého" až do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Podáním daňového přiznání osobou spravující pozůstalost se zabývá § 239b DŘ.

Uplatnění daňových odpisů v daňových přiznáních, které podává osoba spravující pozůstalost, si ukážeme na případu, kdy podnikatel zemřel v průběhu roku 2021 a řízení o pozůstalosti bude skončeno až v průběhu roku 2022.

  • V  daňovém přiznání k  dani z příjmů fyzických osob za období od 1.1.2021 do dne předcházející dni smrti zůstavitele, které podává osoba spravující pozůstalost do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, nelze uplatnit ani roční odpisy, ani odpisy v poloviční výši, protože nejsou splněny podmínky uvedené v § 26 odst. 6 a odst. 7 ZDP –  zemřelý podnikatel se pro daňové účely považuje i po smrti zůstavitele nadále za "živého" až do ukončení řízení o pozůstalosti.

  • Ve druhém daňovém přiznání, které podává osoba spravující pozůstalost za období ode dne smrti zůstavitele do konce roku 2021 v termínu do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, může uplatnit daňové odpisy ve výši ročního odpisu – je splněna podmínka stanovená v § 26 odst. 6 ZDP, tj. hmotný majetek je evidován u poplatníka ke konci příslušného zdaňovacího období.

  • Ve třetím daňovém přiznání za dobu od 1.1.2022 do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, které podává osoba spravující pozůstalost do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, může uplatnit u hmotného majetku dle § 26 odst. 7 písm. a) bod 3 ZDP odpis ve výši poloviny ročního odpisu, protože hmotný majetek byl evidován u poplatníka k 1.1.2022 a došlo ke dni skončení řízení o pozůstalosti k ukončení činnosti poplatníka.

2. Odpisování zděděného hmotného majetku zahrnutého v obchodním majetku zůstavitele

Dědic, který pokračuje v samostatné činnosti, ze které plynou příjmy zdaňované dle § 7 ZDP, nebo pokračuje v nájmu zdaňovaném dle § 9 ZDP započatém zůstavitelem, nemůže pokračovat ve vedení účetnictví, ve vedení daňové evidence, resp. ve vedení záznamů o příjmech a výdajích zůstavitele, ale musí otevřít vlastní účetní knihy, pokud povede účetnictví, nebo zahájit vedení daňové evidence podle § 7b ZDP, nebo zahájit vlastní vedení záznamů o příjmech a výdajích podle § 9 odst. 6 ZDP, popř. zvolit způsob uplatnění paušálních výdajů. Jedná se vždy o nový daňový subjekt.

V případě, že dědic zdědil hmotný majetek, který měl zůstavitel zahrnut v obchodním majetku a odpisoval jej rovnoměrným nebo zrychleným způsobem (popřípadě uplatňoval mimořádné odpisy dle § 30a ZDP), může právní nástupce poplatníka podle znění § 30 odst. 10 písm. a) ZDP pokračovat v odpisování hmotného majetku započatém původním vlastníkem při zachování příslušné metody daňového odpisování tohoto majetku. Podmínkou je, že dědic zahrne tento zděděný majetek do svého obchodního majetku ve smyslu znění § 4 odst. 4 ZDP, nebo jej využívá k zajištění příjmů z nájmu dle § 9 ZDP. Přitom v souladu se zněním výše uvedeného ustanovení zákona odpisuje dědic – právní nástupce poplatníka ze vstupní ceny, ze které odpisoval původní vlastník – zůstavitel.

Pokud dědic pokračuje v samostatné činnosti, ze které jsou příjmy zdaňovány dle § 7 ZDP, anebo pokračuje v nájmu, z něhož jsou příjmy zdaňovány dle § 9 ZDP, již ve zdaňovacím období, ve kterém je ukončeno řízení o pozůstalosti, může uplatnit odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu dle § 30 odst. 10 písm. a) ZDP. Jedná se o případ, kdy právní nástupce poplatníka (dědic) nabyl hmotný majetek v průběhu zdaňovacího období, eviduje jej na konci zdaňovacího období a pokračuje v odpisování započatém původním vlastníkem (zůstavitelem).

Příklad

Příklad 1.

Podnikatel využíval ke svému podnikání nákladní automobil zakoupený v roce 2018 za pořizovací cenu 810 000 Kč. Vozidlo měl vloženo v obchodním majetku a uplatňoval rovnoměrné odpisování dle § 31 odst. 1 písm. d) ZDP. Podnikatel vedl daňovou evidenci. Občan zemřel dne 10.7.2021, řízení o pozůstalosti je ukončeno 10.11.2021 a jeho syn (dědic) pokračuje v podnikání svého otce ve variantě A od prosince 2021 a ve variantě B od ledna 2022. K tomuto podnikání využívá zděděný automobil, který vloží do svého obchodního majetku.

V  daňovém přiznání k  dani z příjmů fyzických osob za období od 1.1.2021 do dne předcházející dni smrti podnikatele, které podává osoba spravující pozůstalost do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, nelze uplatnit ani roční odpisy, ani odpisy v poloviční výši, protože nejsou splněny podmínky uvedené v § 26 odst. 6 a odst. 7 ZDP. V druhém daňovém přiznání, které podává rovněž osoba spravující pozůstalost za období ode dne smrti podnikatele do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, může v tomto daňovém přiznání uplatnit u hmotného majetku odpis ve výši poloviny ročního odpisu, protože automobil byl evidován u poplatníka k 1.1.2021 a došlo ke dni skončení řízení o pozůstalosti k ukončení činnosti poplatníka (viz § 26 odst. 7 písm. a) bod 3 ZDP).

Dědic (syn), který pokračuje v podnikání svého otce od prosince 2021, a vloží zděděný automobil do svého obchodního majetku, uplatní u HM evidovaného k 31.12.2021 polovinu ročního odpisu dle § 26 odst. 7 písm. b) a § 30 odst. 10 písm. a) ZDP. Syn tak bude pokračovat v odpisování zděděného hmotného majetku započatém původním vlastníkem při zachování odpisování rovnoměrným způsobem, tzn., že odpisuje automobil ze vstupní ceny 810 000 Kč.

Pokud by syn pokračoval v podnikání zůstavitele až od roku 2022, uplatní za toto zdaňovací období roční odpis vypočtený pro 5. rok rovnoměrného odpisování.

Přehled uplatněných odpisů – varianta A

(syn pokračuje v podnikání zůstavitele od prosince 2021)

Zdaňovací období   Odpis u zůstavitele v Kč   Odpis u syna v Kč  
2018   810 000 x 21 : 100 = 170 100    
2019   810 000 x 19,75 : 100 = 159 975    
2020   810 000 x 19,75 : 100 = 159 975    
2021   0,5 x 810 000 x 19,75 : 100 = 79 988   0,5 x 810 000 x 19,75 : 100 = 79 988  
2022     do výše vstupní ceny 159 974  

Poznámka:

Za rok 2021 se jedná o odpis u zůstavitele ve výši 79 988 Kč v druhém daňovém přiznání za období od 10.7.2021 do dne předcházejícího dni ukončení řízení o pozůstalosti v listopadu 2021, které podává osoba spravující pozůstalost do 30 dnů od dne skončení řízení o pozůstalosti.

Přehled uplatněných odpisů – varianta B

(syn pokračuje v podnikání zůstavitele od ledna 2022)

Zdaňovací období   Odpis u zůstavitele v Kč   Odpis u syna v Kč  
2018   810 000 x 21 : 100 = 170 100    
2019   810 000 x 19,75 : 100 = 159 975    
2020   810 000 x 19,75 : 100 = 159 975    
2021   0,5 x 810 000 x 19,75 : 100 = 79 988    
2022     810 000 x 19,75 : 100 = 159 975  
2023     do výše vstupní ceny 79 987  
Příklad

Příklad 2.

Syn zdědil po svém otci činžovní dům s byty, které zůstavitel pronajímal a příjmy zdaňoval dle § 9 ZDP. Do výdajů uplatňoval daňové odpisy činžovního domu, a to zrychleným způsobem. Syn pokračuje v nájmu bytů a uplatňuje výdaje ve skutečné výši.

Syn bude pokračovat v odpisování započatém otcem ve smyslu § 30 odst. 10 písm. a) ZDP, jakožto právní nástupce (dědic) otce, tedy zrychleným způsobem, a to ze vstupní ceny, ze které odpisoval jeho otec (i když pro účely dědického řízení byl činžovní dům oceněn znalcem ve zcela odlišné výši).

3. Odpisování zděděného hmotného majetku nezahrnutého v obchodním majetku zůstavitele

Půjde o případ, kdy dědic zdědí na základě skončení řízení o pozůstalosti hmotný majetek, který zůstavitel neměl zahrnutý v obchodním majetku, a dědic tento hmotný majetek hodlá využívat ke svému podnikání. Dědic může zahrnout tento zděděný hmotný majetek do svého obchodního majetku a zahájit jeho odpisování ze vstupní ceny stanovené v § 29 odst. 1 ZDP. Touto vstupní cenou je:

  • při nabytí majetku bezúplatně (zděděním) cena určená podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí, pokud u poplatníka daně z příjmů fyzických osob neuplynula od nabytí doba delší než 5 let, zvýšená u nemovitých věcí o náklady vynaložené na opravy a technické zhodnocení – půjde o případ, kdy dědic vloží zděděný hmotný majetek do svého obchodního majetku do 5 let od nabytí majetku, tedy do 5 let od smrtí zůstavitele,

  • reprodukční pořizovací cena určená podle zákona o oceňování majetku ke dni oceňování majetku, pokud je doba od bezúplatného nabytí majetku u poplatníka daně z příjmů fyzických osob delší než 5 let – půjde o případ, kdy dědic vloží zděděný hmotný majetek do svého obchodního majetku po 5 letech od nabytí majetku, tedy po 5 letech od smrtí zůstavitele.

Stejným způsobem bude postupováno v případě, že dědic zděděný hmotný majetek (movitý i nemovitý) bude pronajímat a příjmy z nájmu zdaňovat dle § 9 ZDP a tento najímaný hmotný majetek hodlá odpisovat.

Příklad

Příklad 3.

Syn zdědil po svém otci traktor, který otec používal na své soukromé zahradě. Řízení o pozůstalosti je ukončeno v říjnu 2021. Syn, který je zemědělským podnikatelem, se rozhodne traktor vložit do svého obchodního majetku a používat jej od ledna 2022 ke svému podnikání v zemědělské výrobě.

Vstupní cenou pro odpisování traktoru bude u syna podle § 29 odst. 1 písm. e) ZDP cena stanovená podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí zděděného majetku, tedy cena stanovená pro účely dědického řízení. Pokud bude např.

Nahrávám...
Nahrávám...