dnes je 30.9.2022

Input:

Odpisy nehmotného majetku v daňové evidenci

7.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisy nehmotného majetku v daňové evidenci

Ing. Jiří Šperl

Pro vymezení pojmu nehmotný majetek (dále NM) platí i pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví, vymezení dlouhodobého nehmotného majetku podle účetních předpisů, obdobně jako u těch poplatníků, kteří účetnictví vedou. Jedná se tedy zejména o software, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, jako jsou např. licence, know-how atd.

Z hlediska zahrnování hodnoty NM do daňových výdajů je ale na rozdíl od hmotného majetku podstatný rozdíl mezi postupem poplatníků vedoucích účetnictví a poplatníků, kteří účetnictví nevedou.

Právní úprava

Právní úprava
  • zákon o daních z příjmů (ZDP)

    • § 7b odst. 2 ZDP, který stanoví, že pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se použijí účetní předpisy.

    • § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP upravuje, co je daňovým výdajem při pořízení NM a jeho TZ u poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) a z nájmu (§ 9 ZDP) nevedoucích účetnictví.

  • vyhláška č. 500/2002 Sb. (PVZÚ)

    • V § 6 PVZÚ je uvedena definice dlouhodobého nehmotného majetku pro účely účetnictví, na kterou se odkazuje ustanovení § 24 odst. 2 písm. zn) ZDP.

    • § 47 PVZÚ upravuje způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného majetku.

NM pro účely ZDP

NM je i pro účely ZDP definován účetními předpisy a od roku 2021 byly ze ZDP vypuštěny i specifické odlišnosti stanovené v ZDP oproti účetním předpisům, tedy pro účely ZDP již od roku 2021 pojem NM zahrnuje veškerý dlouhodobý nehmotný majetek definovaný účetními předpisy. Z hlediska poplatníků, kteří nevedou účetnictví, však změny nemají žádný dopad, ohledně zahrnování hodnoty NM do daňových výdajů se tedy

Nahrávám...
Nahrávám...