dnes je 27.9.2022

Input:

Novelizace silniční daně se zpětnou účinností od ledna 2022

9.6.2022, Zdroj: Česká daňová správa

Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále v „novela“), byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022

I. ZÁSADNÍ ZMĚNY s účinností od 1. 1. 2022

Předmětem daně budou pouze nákladní vozidla (kategorie N2, N3) nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla (kategorie O3, O4), výše daně pro zdanitelná vozidla bude stanovena až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. V praxi to znamená, že daň silniční se bude platit až za vybraná vozidla s  největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.

Poplatníkem daně (u poplatníka daně nejsou v novele zásadní změny) silniční je zejména ten, kdo

a) je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,

b) užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.

Dochází ke zrušení záloh a ke značnému snížení daně. Lhůta pro placení daně a podání daňového přiznání zůstává zachována, tj. 31. 1. 

Dochází ke zrušení registrace k dani silniční ze zákona

V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo

  • za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,
  • za které se uplatňuje sleva na dani nebo
  • které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč

Kategorie vozidla a další parametry rozhodné pro daň se zjišťují primárně z technického průkazu.

Kombinovaná doprava – poplatník uplatňující slevu má záznamní povinnost, tj. má povinnost uchovávat přepravní doklady s potvrzenými údaji z překladiště. 

Počínaje 1. 1. 2025 bude povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky.


II. PODROBNÝ POPIS ZMĚN 

1) Novela zákona se použije zpětně od 1. 1. 2022

Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období roku 2022, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 16/1993 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti novely. Vymezení předmětu daně, výše daně i ostatní ustanovení novely se tedy použijí zpětně od 1. 1. 2022. 

2) Změna předmětu daně (resp. výčtu vozidel podléhajících dani silniční)

Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo, kterým se pro účely daně silniční rozumí silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice.

Zdanitelným vozidlem (resp. vozidlem, které není předmětem daně) však nejsou následující vozidla:

a) s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,

b) kategorie N podkategorie

a. vozidlo zvláštního určení nebo

b. terénní vozidlo zvláštního určení nebo

c) kategorie O s kódem druhu karoserie DA.

Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, jež jsou předmětem daně.

Kategorie vozidel N zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží a dělí se na:

  • Kategorii N1– motorová vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny
  • Kategorii N2– motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun
  • Kategorii N3– motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun

Kategorie vozidel O zahrnuje přípojná vozidla a dělí se na:

  • Kategorii O1– přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny
  • Kategorii O2– přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny
  • Kategorii O3– přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun
  • Kategorii O4– přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun

Vozidlo kategorie O s kódem druhu karosérie DA je návěs, který není předmětem daně silniční.

Pro účely daně silniční se kategorií zdanitelného vozidla, podkategorií zdanitelného vozidla nebo jeho kódem druhu karoserie rozumí kategorie, podkategorie nebo kód druhu karoserie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

3)    Výše daně pro zdanitelná vozidla

Výše daně silniční za zdanitelné vozidlo je uvedena v příloze k zákonu o dani silniční, 
a to v následujícím znění.

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB

Počet náprav Největší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč
nejméně méně než
2   12 0
12 13 800
13 14 2 300
14 15 3 200
15   7 200
3   15 0
15 17 1 400
17 19 2 900
19 21 3 800
21 23 5 800
23   9 000
4 a více   23 0
23 25 3 800
25 27 6 000
27 29 9 400
29   14 000

 

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD

Počet náprav Největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách Výše daně v Kč
nejméně méně než
2   16 0
16 18 400
18 20 900
20 22 2 000
22 23 2 600
Nahrávám...
Nahrávám...