dnes je 25.5.2024

Input:

Nové řešení mimořádných odpisů v roce 2024

15.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 10 minut

2024.10.2
Nové řešení mimořádných odpisů v roce 2024

Ing. Ivan Macháček

VYŠLO V ČÍSLE 10-11/2024

Novelou ZDP, obsaženou v zákonu č. 349/2023 Sb., dochází s účinností od 1. ledna 2024 k podstatným změnám v uplatnění mimořádných odpisů dle § 30a ZDP. S účinností od 1. 1. 2024 se nově uplatnění mimořádných odpisů vztahuje výlučně na silniční motorová vozidla, která jsou bezemisními vozidly pořízenými v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2028. Ve smyslu znění bodu 9 přechodných ustanovení novely ZDP se na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023 a odpisovaný podle § 30a ZDP, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a na technické zhodnocení tohoto hmotného majetku, použije § 30a ZDP, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. V následujícím textu si ukážeme řešení mimořádných odpisů dle § 30a ZDP v podmínkách roku 2024.

Uplatnění mimořádných odpisů dle § 30a ZDP v roce 2024

V novém znění § 30a odst. 1 ZDP se uvádí, že hmotný majetek, který je bezemisním vozidlem, pořízený v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2028, může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců může poplatník uplatnit odpisy rovnoměrně až do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Prodloužení účinnosti institutu mimořádných odpisů platí pouze pro silniční motorová vozidla, která jsou bezemisními vozidly. Pojem bezemisní vozidlo je pro účely daní z příjmů vymezen v novém ustanovení § 21b odst. 7 ZDP – jedná se o jakékoliv silniční motorové vozidlo (ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), které jako palivo používá výlučně elektrickou energii nebo vodík, nebo jde o jiné silniční motorové vozidlo, jehož provoz nemá žádné emise CO2. Za bezemisní vozidlo tak nelze považovat vozidlo s tzv. hybridním pohonem, tj. vozidlo, které jako palivo používá elektrickou energii nebo vodík v kombinaci s jiným palivem, kdy v jeho kombinovaném provozu dochází k produkci CO2.

V důvodové zprávě k novele ZDP se uvádí, že "s ohledem na kroky v oblasti dekarbonizace dopravy v kontextu aktualizace Národního plánu obnovy ČR a se zřetelem k souvisejícím doporučením Evropské komise je navrženo několik pozitivně motivačních opatření v oblasti daní z příjmů, jejichž účelem je vést poplatníky k ekologicky udržitelnějšímu chování a přispívat tak k celospolečenskému úsilí o snižování emisí skleníkových plynů. Vedle snížení výše příjmů ze závislé činnosti plynoucího poplatníkovi (zaměstnanci) v souvislosti s bezplatným poskytnutím bezemisních motorových vozidel zaměstnavatelem ke služebním i soukromým účelům podle § 6 odst. 6 ZDP se ve vztahu k bezemisním vozidlům navrhuje také prodloužení účinnosti možnosti uplatňovat mimořádné daňové odpisy hmotného majetku".

Na základě ustanovení § 30a odst. 2 ZDP se mimořádné odpisy stanoví s přesností na celé měsíce, přičemž poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Znamená to, že i když poplatník pořídí hmotný majetek prvního nebo posledního dne v měsíci a uvede jej v tomto měsíci do užívání, uplatní první měsíční odpis tohoto hmotného majetku až v následujícím měsíci. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Je nutno si uvědomit, že ustanovení § 30a ZDP představuje pouze možnost, kterou poplatník může využít, přičemž pokud tak neučiní, může postupovat i u výše uvedeného hmotného majetku podle obecné právní úpravy odpisování dle § 31 ZDP (rovnoměrné odpisování) nebo dle § 32 ZDP (zrychlené odpisování). Záleží na rozhodnutí poplatníka, a to především s přihlédnutím k výši základu daně z příjmů v roce pořízení bezemisního vozidla.

Technické zhodnocení provedené na hmotném majetku, který je odpisován formou mimořádných odpisů, nezvyšuje podle znění § 30a odst. 3 ZDP vstupní cenu hmotného majetku. Ukončené technické zhodnocení na tomto hmotném majetku se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až § 30 a § 31 až § 33 ZDP, tedy se odpisuje jako samostatný hmotný majetek.

Příklad

Příklad 1.

Podnikatel zakoupil v květnu 2024 bezemisní osobní automobil (elektromobil) o vstupní ceně 1 280 000 Kč a uvedl jej do užívání rovněž v květnu 2024. Automobil poplatník vložil do svého obchodního majetku a používá ho výhradně k podnikatelským účelům.

Odpisy při rovnoměrném odpisování dle § 31 ZDP

Zdaňovací období   Výpočet odpisů v Kč  
2024   1 280 000 x 11 : 100 = 140 800  
2025 až 2028   1 280 000 x 22,25 : 100 = 284 800  

Odpisy při zrychleném odpisování dle § 32 ZDP

Zdaňovací období   Výpočet odpisů Kč  
2024   1 280 000 : 5 = 256 000  
2025   2 x 1 024 000 : (6 – 1) = 409 600  
2026   2 x 614 400 : (6 – 2) = 307 200  
2027   2 x 307 200 : (6 – 3) = 204 800  
2028   2 x 102 400 : (6 – 4) = 102 400  

Mimořádné odpisy § 30a ZDP

Za prvních 12 měsíců lze uplatnit 60 % vstupní ceny, tedy částku 768 000 Kč, tj. 64 000 Kč měsíčně. Za dalších 12 měsíců lze uplatnit 40 % vstupní ceny, tedy částku 512 000 Kč, tj. 42 666,67 Kč měsíčně.

Zdaňovací období   Výpočet odpisů v Kč  
2024   64 000 x 7 měsíců = 448 000  
2025   64 000 x 5 měsíců + 42 666,67 x 7 měsíců = 618 667  
2026   42 666,67 x 5 měsíců = 213 333  

Zahájení uplatnění měsíčních mimořádných odpisů počíná červnem 2024 a trvá 24 měsíců.

Poplatník s příjmy dle § 7 ZDP se může v rámci daňového přiznání za rok 2024 s ohledem na dosažený základ daně rozhodovat mezi částkou odpisů z nově pořízeného bezemisního vozidla ve výši 140 800 Kč (rovnoměrný způsob odpisování), 256 000 Kč (zrychlený způsob odpisování) až po 448 000 Kč (mimořádné odpisy) a to tak, aby jeho daňová povinnost za rok 2024 byla co nejnižší, ale aby současně uplatnil veškeré v úvahu přicházející nezdanitelné části základu daně dle § 15 ZDP a slevy na dani dle § 35ba ZDP, které při jejich neuplatnění propadají.

Pokračování v uplatnění mimořádných odpisů zahájených před rokem 2024

Ve smyslu znění bodu 9 přechodných ustanovení novely ZDP, obsažené v zákonu č. 349/2023 Sb., platí, že na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023 a odpisovaný podle § 30a ZDP ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a na technické zhodnocení tohoto hmotného majetku, se použije § 30a ZDP, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

U hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31 prosince 2023, a poplatník uplatnit po jeho pořízení mimořádné odpisy, lze pokračovat v uplatnění mimořádných odpisů na základě § 30a ZDP, ve znění zákona do 31. 12. 2023, až do jeho úplného odepsání. Tedy se uplatní mimořádné odpisy i nadále následovně:

• hmotný majetek zařazený v 1. odpisové skupině, pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023, může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců;

• hmotný majetek zařazený v 2. odpisové skupině, pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023, může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců může poplatník uplatnit odpisy rovnoměrně až do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších

Nahrávám...
Nahrávám...