dnes je 8.6.2023

Input:

Fotovoltaika v daňových a účetních souvislostech

25.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak daňově a účetně ošetřit pořízení fotovoltaické elektrárny?

V případě fotovoltaické elektrárny („FVE“) je zapotřebí rozdělit celkové investiční náklady na ty, které byly vynaloženy na nosnou konstrukci a související kabeláž, a zvlášť náklady na samotnou technologickou část (panely a související elektronika, včetně prací). Stavební úprava střechy, nosná konstrukce a kabeláž pro rozvod elektrické energie z článků pak představuje technické zhodnocení stavby ve smyslu § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p. („ZDP“). A to povinně, pokud úhrn těchto výdajů přesáhne za zdaňovací období (kalendářní rok) limit 80 000 Kč, při nižší částce má poplatník na výběr, buď tyto výdaje opět posoudí jako (investici) technické zhodnocení, anebo je uplatní jako jednorázový výdaj v souladu s § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP.

Jedná-li se o poplatníka, který je fyzickou osobu, který předmětnou stavbu má v obchodním majetku (tj. jí uvádí v daňové evidenci ve smyslu § 4 odst. 4 a § 7b ZDP, případně o ní účtuje), pak ji může daňově odpisovat – jinak nepřicházejí daňové odpisy vůbec do úvahy, viz § 26 odst. 5 ZDP.

Jde-li o poplatníka daně z příjmů právnických osob, pak prakticky vždy bude mít FVE v obchodním majetku dle § 20c ZDP a může zhodnocenou stavbu, resp. také samotnou technologickou část FVE daňově odpisovat v souladu s obecnými pravidly. Tedy zejména, když její provoz souvisí s podnikatelskou činností… Přičemž stanoví zvýšenou vstupní cenu stavby v souladu s § 29 ZDP -  tedy včetně technického zhodnocení („TZ“) a zahájí, případně pokračuje v započatém daňovém odpisování stavby v souladu s § 31 nebo 32 ZDP, tj. způsobem rovnoměrným nebo zrychleným. Pokud bude technické zhodnocení (tj. FVE) dokončeno nejpozději v prvním roce odpisování stavby, pak se jeho hodnota stává přímo součástí vstupní ceny zhodnoceného majetku (tj. stavby). Stavbu je samozřejmě možné začít daňově odpisovat až po jejím uvedení do užívání (tj. až po kolaudaci) v souladu s § 26 odst. 5 a 10 ZDP.

Stěžejní a hodnotově významnější je ale samozřejmě tzv. technologická část fotovoltaické elektrárny, což jsou věci movité, a to zejména fotovoltaické panely, generátory, elektromotory, jističe a fotovoltaické články. Od roku 2011 ZDP zavedl pro tento hmotný majetek v § 30b samostatný způsob odpisování. Hmotný majetek označený ve statistické klasifikaci produkce CZ-CPA kódem skupiny 27.11, 27.12 a dále v subkategorii CZ-CPA 26.11.22 využívaný k výrobě elektřiny ze zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření se podle něj odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100 % vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny.

Jestliže FVE bude částečně sloužit osobní spotřebě poplatníka – fyzické osoby, resp. jeho rodiny, pak je nutno úměrně tomu krátit daňovou účinnost

Nahrávám...
Nahrávám...