dnes je 29.9.2022

Input:

Automobil - pořízení směnou

15.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Automobil – pořízení směnou

Ing. Pavla Strakošová, Ing. Christian Žmolík, Ing. Dana Langerová

Právní úprava
Právní úprava

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 28 odst. 1 – Zaevidování dlouhodobého hmotného majetku

  • § 25 odst. 1 písm. a) a § 25 odst. 5 písm. a) – Pořizovací cena

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, – zejména:

  • § 2184 – Směnná smlouva

  • § 2079 a násl. – Kupní smlouva

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 26 odst. 5 – Uvedení majetku do užívání

  • § 29 – Vstupní cena hmotného majetku

  • § 30 – Minimální doba odpisování

  • § 30a – Mimořádné odpisy

  • § 31 – Rovnoměrné odpisování

  • § 32 – Zrychlené odpisování

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 36 – Základ daně

  • § 72 – Nárok na odpočet daně

 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, ve znění pozdějších předpisů (tzv. zákonné pojištění)

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 5 až § 6 – Povinnosti řidiče

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

  • § 37e – Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví – zejména:

  • § 7 odst. 3 písm. b) – Drobný hmotný majetek

  • § 7 odst. 11 – Zaevidování dlouhodobého hmotného majetku

  • § 47 – Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, technické zhodnocení

  • § 47 odst. 8 – Dlouhodobý hmotný majetek pořízený směnnou smlouvou

  • § 56 – Odpisování majetku

 • ČÚS pro podnikatele

  • č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech

  • č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Popis operace:

Směnná smlouva je upravena ustanovením § 2184 NOZ. Při směně věci za věc, tzn. v našem případě při směně vozidla za vozidlo či vozidla za jinou věc, se postupuje, jako by šlo o dvě kupní smlouvy, přičemž každá strana se považuje jednou za stranu prodávající a jednou za stranu kupující. Protože prakticky jde o dvě kupní smlouvy, použije se také na směnnou smlouvu přiměřeně ustanovení o kupní smlouvě.

Významnou náležitostí kupní smlouvy, a tedy i směnné smlouvy, je sjednání ceny (anebo způsobu jejího stanovení) věcí, které jsou předmětem směny. Pokud cena anebo způsob jejího stanovení nejsou sjednány, má prodávající nárok na úhradu ceny obvyklé. Pokud ve směnné smlouvě není jednoznačně uvedeno, že sjednané ceny jsou bez DPH, jsou cenou vždy ceny včetně DPH.

Nejčastějším případem směny je směna vozidel v případě koupě nového vozidla, kdy kupující dává prodávajícímu jako protihodnotu své staré vozidlo a finančně se provádí pouze doplatek rozdílu hodnot obou vozidel. Jde tedy o směnu s finančním vyrovnáním. Cenou pořízení nového vozidla přitom není pouze skutečně zaplacená finanční částka, ale celá prodejní cena nového vozidla (ta byla uhrazena formou naturálního plnění a finančním doplatkem). Vlastník starého vozidla přitom může (bylo-li vozidlo zahrnuto v jeho obchodním majetku) zůstatkovou cenu vozidla zahrnout do daňových nákladů.

Postup účtování pořízení vozidla směnnou smlouvou je ve standardu č. 013 stanoven následujícím způsobem. Do nákladů si každá účetní jednotka zúčastněná na směně zaúčtuje zůstatkovou účetní hodnotu vozidla ke směně předaného, tj. toho vozidla, které vyřazuje. Vozidlo, které každá z účetních jednotek získá směnnou smlouvou, bude zaúčtováno do výnosů. V případě, že rozdíl mezi zůstatkovou a pořizovací cenou bude uhrazen, pak tento rozdíl snižuje výnos na straně nabývající účetní jednotky, která ho uhradí (rozdíl je účtován jako závazek) a zvyšuje výnos na straně prodávajícího, který platbu obdrží (rozdíl je účtován jako pohledávka).

Při směně vozidel nastává přechod vlastnictví stejně jako u kupní smlouvy, a to vždy ke každému vozidlu zvlášť, tj.:

 • převzetím příslušného vozidla kupujícím, příp.

 • dříve než jeho převzetím, pokud je to písemně sjednáno, anebo

 • později, je-li to písemně sjednáno, není-li však zřejmé kdy, pak úplným zaplacením kupní ceny, tj. v případě směny vozidel zaplacením doplatku.

Také v tomto případě nemá na okamžik přechodu vlastnictví vozidla žádný vliv datum zápisu vlastníka, příp. jeho změna v technickém průkazu vozidla. Dokladem o nabytí (přechodu) vlastnictví vozidla je směnná smlouva, faktura, příp. jiný doklad.

Uvedení vozidla do užívání

Rozhodujícím okamžikem pro možnost zahájení účetního i daňového odpisování je zahrnutí vozidla do obchodního majetku a jeho uvedení do užívání.

Pro účely účetnictví je uvedení do užívání specifikováno ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. v zásadě tak, že dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Z účetního hlediska je tak uvedení do užívání provedeno oprávněným zaúčtováním vozidla na účtovou skupinu 02 (např. na syntetický účet 022).

Z ustanovení ZDP vyplývá, že daňové odpisování lze zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Jde tedy o splnění nejen všech technických předpisů, ale i všech ostatních zákonných předpisů, ve kterých je nějaká podmínka pro používání vozidel uvedena.

Zařadit vozidlo do užívání, tj. provést přeúčtování z účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku na účet 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, lze provést (a tedy také zahájit účetní a daňové odpisování) až po zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání vozidla a splnění všech povinností stanovených právními předpisy (tj. předpisy, které se vozidel týkají). Za splnění této podmínky se nepovažuje přidělení registrační značky, tzn., že zařadit do užívání lze i nové vozidlo, které splňuje všechny ostatní náležitosti a je opatřeno pouze zvláštní SPZ pro jednorázové použití (papírovou, tzv. převozní značkou). U takovéhoto vozidla lze s odkazem na ustanovení § 26 odst. 5 ZDP zahájit daňové odpisování.

Zaevidování vozidla přímo na účet 022, což umožňuje standard č. 013, připadá v úvahu pouze v případě, kdy při pořízení nevznikají vedlejší náklady související s jeho pořízením, a vozidlo lze uvést do užívání.

Po uvedení vozidla do stavu způsobilého k užívání se zahájí i účetní odpisování. Účetně se vozidlo odpisuje postupně v průběhu jeho používání. Průběh používání může být vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například na výkony. Účetní jednotka sestaví odpisový plán, který aktualizuje podle průběhu používání vozidla, přičemž neupravuje výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích účetních obdobích. S ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky může účetní jednotka při odpisování zohlednit předpokládanou zbytkovou hodnotu tj. odhadovanou částku, kterou by mohla získat v okamžiku vyřazení majetku (například náhradní díl). Zohledněním předpokládané zbytkové hodnoty se rozumí, že účetní jednotka stanoví a aktualizuje odpisový plán tak, aby se za plánovanou dobu používání vozidla odepsala cena vozidla vedená v účetnictví avšak bez zbytkové hodnoty.

Kupující právnická osoba provede při pořízení nového i již provozovaného vozidla jeho zaúčtování, příp. zaevidování do majetku a vozidlo pro účely jeho účetního a daňového odpisování ocení. Oceněním je pro účely účetnictví cena pořizovací. Tato cena je také základem pro stanovení vstupní ceny pro daňové účely.

Pokud by bylo předmětem směny vozidlo starší, jehož vstupní cena by nedosahovala hranice pro hmotný majetek – samostatné movité věci stanovené v ZDP, tj. 80 tisíc Kč, lze při pořízení vozidla zvolit několik postupů pro jeho zaúčtování.

Při pořízení vozidla směnnou smlouvou je zapotřebí ke směně předané vozidlo vyřadit, tj. proúčtovat jeho účetní zůstatkovou cenu (pořizovací cena snížená o oprávky) do nákladů a po této účetní operaci vozidlo v pořizovací ceně odúčtovat z příslušného majetkového účtu a odúčtovat vytvořené oprávky.

Pořizovací cena

Poněvadž při pořízení vozidla směnou jde o uzavření dvou kupních smluv, vozidlo se u každé z účetních jednotek ocení jako hmotný majetek pořízený koupí, tj. pořizovací cenou. Podle ustanovení § 25 ZoÚ je to cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související.

Vstupní cena

Pojem vstupní cena je definován v daňových předpisech. Určení vstupní ceny je nutné zejména pro účely stanovení výše daňových odpisů nebo výše příjmů ze závislé činnosti při bezplatném poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účely. Vstupní cenu hmotného majetku upravuje pro různé způsoby pořízení majetku ustanovení § 29 ZDP.

Součástí vstupní ceny jsou:

 • cena pořízení, tj. kupní cena uvedená v kupní smlouvě, přičemž není rozhodující termín její úhrady ani případný postup jejího splácení,

 • náklady související s pořízením vozidla uhrazené do uvedení vozidla do užívání, jako např. doprava, clo, úroky z půjčky anebo úvěru na pořízení vozidla (pokud tak účetní jednotka rozhodne), správní poplatky (např. ekologický poplatek), částka uhrazená za zprostředkování,

 • technické zhodnocení vozidla provedené po zaevidování vozidla (hmotného majetku) do majetku, nejpozději však v prvním roce skutečného uplatnění daňových odpisů vozidla,

 • DPH u neplátců DPH,

 • DPH u plátců daně, nemají-li nárok na odpočet daně, anebo pokud odpočet DPH neuplatnili, přestože tak mohli učinit.

Od roku 2009 byl novelizován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve kterém byly stanoveny poplatky za převod použitého vozidla. Výše poplatku je stanovena s ohledem na plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech podle právních předpisů Evropských společenství na 3 000 Kč (EURO 2), 5 000 Kč (EURO 1) a 10 000 Kč (EURO 0). Tyto poplatky lze považovat za náklady související s pořízením vozidla a budou tedy součástí jeho vstupní ceny.

Součástí vstupní ceny je také např. cena za tzv. prodlouženou záruku, bez ohledu na to, zda byla sjednána (vč. její ceny) při koupi vozidla anebo v průběhu trvání základní záruční doby.

Pokud je vozidlo ve spoluvlastnictví více osob, rozdělí se podle § 29 ZDP vstupní cena

Nahrávám...
Nahrávám...