dnes je 30.9.2022

Input:

Automobil - pořízení po pronájmu

14.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Automobil – pořízení po pronájmu

Ing. Pavla Strakošová, Ing. Christian Žmolík, Ing. Dana Langerová

Právní úprava
Právní úprava

 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 28 odst. 1 – Zaevidování dlouhodobého hmotného majetku

  • § 25 odst. 1 písm. a) a odst. 5 písm. a) – Pořizovací cena

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – zejména:

  • § 24 odst. 5 – Pronájem

  • § 26 odst. 5 – Uvedení do užívání

  • § 29 – Vstupní cena hmotného majetku

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

  • § 37e – Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – zejména:

  • § 2079 a násl. – Kupní smlouva

  • § 2201 a násl. – Nájemní smlouva

  • § 2321 a násl. – Smlouva o nájmu dopravního prostředku

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb. – zejména:

  • § 7 odst. 11 – Zaevidování dlouhodobého hmotného majetku

  • § 7 odst. 3 písm. b) – Drobný hmotný majetek

  • § 9 odst. 1 písm. g) – Drobný hmotný majetek účtovaný jako zásoba

  • § 47 odst. 1 – Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku

  • § 47 odst. 4 – Technické zhodnocení

 • ČÚS pro podnikatele:

  • č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech

  • č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

  • č. 015 – Zásoby

Popis operace:

Právnická osoba může ke své činnosti používat vozidlo, které má pronajato na základě smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené podle § 2321 a násl. NOZ. V nájemní smlouvě anebo po jejím uzavření může být sjednána kupní smlouva podle ustanovení § 2079 a násl. NOZ. Není-li ve smlouvě sjednána kupní cena ani způsob jejího určení, je kupující povinen zaplatit kupní cenu ve výši ceny obvyklé.

V účetní evidenci bude koupě najatého vozidla, ať už v průběhu pronájmu, nebo po jeho skončení proúčtována jako pořízení vozidla koupí, tj. dodané vozidlo se zaúčtuje na účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek oproti závazku za prodávajícím. V analytické, příp. podrozvahové evidenci budou obě strany sledovat skutečnosti týkající se přechodu vlastnictví.

Zaevidování vozidla přímo na účet 022, což umožňuje standard č. 013, připadá v úvahu pouze v případě, kdy při pořízení nevznikají vedlejší náklady související s jeho pořízením a vozidlo lze uvést do užívání.

Pokud by bylo předmětem koupě najaté vozidlo, jehož vstupní cena by nedosahovala hranice pro hmotný majetek – samostatné hmotné movité věci stanovené v ZDP, tj. 80 tisíc Kč, lze při pořízení vozidla zvolit několik postupů pro jeho zaúčtování.

Pro uvedení vozidla do užívání platí totéž, co je uvedeno v článku Automobil – pořízení koupí, tj. oprávněným zaúčtováním vozidla na účtovou skupinu 02 (např. na syntetický účet 022). Cena, za kterou bylo vozidlo pořízeno, se pro účely účetnictví upravuje o náklady související s jeho pořízením (do doby uvedení do užívání) a spolu s těmito náklady se označuje jako cena pořizovací. Náklady související s pořízením jsou podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. např. náklady na dopravu, clo, různé poplatky, částky za zprostředkování koupě vozidla apod. Součástí pořizovací ceny však nejsou výdaje na údržbu, opravy, náhradní díly, úroky z půjčky anebo úvěru na pořízení vozidla, smluvní pokuty a úroky z prodlení apod., uhrazené po uvedení vozidla do užívání podle účetních předpisů. Při oceňování vozidla postupuje účetní jednotka v souladu s ČÚS č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Pokud byla na pořízení vozidla poskytnuta přímo anebo zprostředkovaně dotace ze státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtu vyššího územního celku města anebo obce, z veřejného rozpočtu cizího státu apod., snižuje tato dotace pořizovací cenu vozidla.

Uvedeným způsobem používají stanovenou pořizovací cenu i daňové předpisy. U plátců DPH není součástí pořizovací ceny oprávněně uplatněný odpočet DPH, a to bez ohledu na použitý způsob účtování. U neplátců je DPH vždy součástí pořizovací ceny.

V daňových předpisech, zejména u daně z příjmů, je používán také pojem vstupní cena.

Podle ZDP jsou součástí vstupní ceny:

 • cena pořízení, tj. kupní cena uvedená v kupní smlouvě, přičemž není rozhodující termín její úhrady, ani případný postup jejího splácení,

 • náklady související s pořízením vozidla uhrazené do uvedení vozidla do užívání, jako např. doprava, clo, úroky z půjčky anebo úvěru na pořízení vozidla (pokud tak účetní jednotka rozhodne), správní poplatky (např. ekologický poplatek), částka uhrazená za zprostředkování,

 • technické zhodnocení vozidla provedené po zaevidování vozidla (hmotného majetku) do majetku, nejpozději však v prvním roce skutečného uplatnění daňových odpisů vozidla,

 • DPH u neplátců DPH,

 • DPH u plátců daně, nemají-li nárok na odpočet daně, anebo pokud odpočet DPH neuplatnili, přestože tak mohli učinit.

Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. je nově od 1. 1. 2014 doplněna účetní definice technického zhodnocení. V předchozích obdobích se vyhláška odkazovala na ustanovení ZDP. Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku. Prakticky to znamená, že pokud účetní jednotka eviduje jako samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí tento majetek s pořizovací cenou nad 30 000 Kč, budou za technické zhodnocení daného majetku považovány z účetního hlediska rovněž vynaložené náklady převyšující částku 30 000 Kč. Ruší se tak provázanost účetnictví se ZDP, kde je konkrétně stanovena hranice pro technické zhodnocení ve výši 80 000 Kč. Náklady vynaloženými na účetní technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období.

Od roku 2009 byl novelizován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve kterém se nově stanovují poplatky za převod použitého vozidla. Výše poplatku je stanovena s ohledem na plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech podle právních předpisů Evropských společenství na 3 000 Kč (EURO 2), 5 000 Kč (EURO 1) a 10 000 Kč (EURO 0). Tyto poplatky lze považovat za náklady související s pořízením vozidla a budou tedy součástí jeho vstupní ceny.

Součástí vstupní ceny je také např. cena za tzv. prodlouženou záruku, bez ohledu na to, zda byla sjednána (vč. její ceny) při koupi vozidla anebo až v průběhu trvání základní záruční doby.

Souvztažnosti

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Záloha poskytnutá pronajímateli   052   221, 211   
2.   a) Pořízení vozidla:
– vznikají náklady související s pořízením   
042   321, 211   
b) Náklady související s pořízením nového vozidla, např. doprava, clo   042   321, 211   
c) Uvedení vozidla do stavu způsobilého k užívání   022   042   
3.   Pořízení vozidla:
– nevznikají náklady související s pořízením a vozidlo lze uvést do užívání   
022   321, 211   
4.   a) Nezpochybnitelný nárok na dotaci – vnitřní doklad   378   346   
b) Použití dotace (snížení pořizovací ceny o poskytnutou dotaci) – vnitřní doklad   346   042   
c) Příjem dotace – výpis z účtu peněžních prostředků   221   378   
5.   Úhrada pořizovací ceny vozidla podle přijaté faktury   321   221   
Nahrávám...
Nahrávám...