dnes je 30.9.2022

Input:

Automobil - mýtné a poplatky za používání pozemních komunikací

9.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Automobil – mýtné a poplatky za používání pozemních komunikací

Ing. Pavla Strakošová, Ing. Dana Langerová, Ing. Christian Žmolík

Právní úprava
Právní úprava

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zejména:

  • § 20 – Zpoplatnění obecného používání a druhy zpoplatnění

  • § 21 – Časový poplatek

  • § 22 – Mýtné

  • § 23 – Místní poplatky

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zejména:

  • § 24 odst. 2 písm. p) – Výdaje, ke kterým je poplatník povinen

 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména:

  • § 36 odst. 1, 3, 4 a 13 – Základ daně

  • § 37 – Výpočet daně

  • § 72 – Nárok na odpočet daně

  • § 73 – Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

  • § 75 – Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši

  • § 76 – Krácení odpočtu daně

 • Vyhláška č. č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, v platném znění, zejména:

  • § 1 – Předmět úpravy

  • § 2 – Vzory kupónů, jejich tvar, rozměry a umístění ve vozidle

  • § 6 – Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá zpoplatnění

 • Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, zejména:

  • § 1 – Předmět úpravy

  • § 2 – Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné

  • § 9 – Způsob úhrady a prokázání úhrady mýtného

  • § 17 – Způsob stanovení sazeb mýtného

 • Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

  • § 2 – Výše časového poplatku

  • § 3 a 4 – Výše sazeb mýtného

  • § 5 a 6 – Sleva na mýtném

 • ČÚS pro podnikatele:

  • č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech

  • č. 016 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

  • č. 019 – Náklady a výnosy

Popis operace:

Zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací a druhy zpoplatnění stanoví § 20 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění. Podle tohoto ustanovení je zpoplatněno používání pozemních komunikací mýtným anebo časovým poplatkem. Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku, jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 306/2015 Sb., seznam mýtných úseků dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému, je uveden v přílohách 1 a 2 vyhlášky č. 470/2012 Sb. Systém elektronického mýtného podle zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, je v ČR zaveden s účinností od 1. 1. 2007.

Časový poplatek

Časový poplatek je částka, jejíž zaplacení opravňuje využívat příslušným vozidlem zpoplatněné pozemní komunikace po určitou dobu. Tento poplatek je nutné uhradit před užitím příslušné komunikace. Od 1. 1. 2021 se přechází na elektronickou formu časového poplatku. Časový poplatek je možné pořídit buď v e-shopu na internetové stránce edalnice.cz nebo na obchodních místech, případně v samoobslužném kiosku.

Časový poplatek je desetidenní, měsíční anebo roční, přičemž roční platí po dobu 365 dnů od jeho pořízení. To znamená, že v případě pořízení ročního časového poplatku např. 21. 2. 2021, bude tento časový poplatek platný do 20. 2. 2022. Časový poplatek se týká silničních motorových vozidel nejméně se čtyřmi koly nebo jízdních souprav do největší povolené hmotnosti nejvýše 3,5 tuny. Výše poplatku je stanovena v § 2 nařízení vlády č. 240/2014 Sb.

Mýtné

Na rozdíl od časového poplatku má mýtné charakter výkonového zpoplatnění užívání pozemní komunikace. Je to částka, která se platí za jízdu konkrétního silničního motorového vozidla nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost je více než 3,5 tuny. Výše sazeb mýtného je uvedena v § 3 a 4 nařízení vlády č. 240/2014 Sb. Mýtné se stanoví jako součin příslušné sazby (určené dle počtu náprav a emisní třídy vozidla) a vzdálenosti ujeté po zpoplatněné pozemní komunikaci. Dne 1. 9. 2011 nabyla účinnost novela nařízení, která stanovuje zvlášť výši sazeb mýtného pro autobusy (vozidla kategorie M2 a M3).

Způsob úhrady mýtného stanoví § 9 vyhlášky č. 470/2012 Sb., a to tak, že ho lze hradit buď předem, anebo následně.

Předem (pre-pay) lze mýtné hradit v hotovosti, a to na kontaktních anebo distribučních místech, případně podle smluvních podmínek sjednaných mezi provozovatelem vozidla a provozovatelem mýtného systému.

Režim následného placení (post-pay) lze použít pouze na základě dohody mezi provozovatelem vozidla a provozovatelem mýtného systému, a to sjednaným způsobem.

Elektronické mýtné lze hradit také platební kartou i tzv. fleet kartou (tankovací karta CCS, UTA, DKV). Tuto fleet kartu, která je vázána na konkrétní vozidlo, lze po dohodě s jejím vydavatelem použít také k registraci do mýtného systému.

Sleva na mýtném

Výše slevy na mýtném závisí na tom, jaká výše mýtného je uložena za jedno vozidlo za rok. Sleva je určena v % a odečítá se z celkové částky mýtného uhrazeného za rok za jedno vozidlo.

Pro uplatnění slevy je nutné provozovateli systému elektronického mýtného poskytnout tyto údaje:

 • údaje o provozovateli vozidla,

 • státní poznávací značka vozidla,

 • kopie technického průkazu,

 • plná moc, pokud je provozovatel vozidla zastoupen třetí osobou.

Provozovatel systému elektronického mýtného po ověření všech informací vyzve provozovatele vozidla ke sdělení čísla bankovního účtu, na který poté zašle částku odpovídající výši slevy.

Místní poplatky

Kromě uvedených komunikací může být podle ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb. zpoplatněno také užití některých místních komunikací, a to rozhodnutím příslušné obce.

Souvztažnosti:

Časový poplatek

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Daňový doklad za hotové: nákup dálniční známky za hotové   213   211   
2.   Faktura – daňový doklad: bezhotovostní nákup dálniční známky   213   321   
3.   Vydání do spotřeby   538   213   

Mýtné

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Mýtné hrazené v hotovosti předem   538   211   
2.   Následně hrazené mýtné v hotovosti   538   211   
3.   Následně hrazené mýtné prostřednictvím fleet karty   538   321   
4.   Sleva na mýtném zaslaná na účet peněžních prostředků provozovatele   221   648   

Místní poplatky

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Doklad o hotovostní platbě místního poplatku za užití místní komunikace   538   211   

Analytické účty:

Analytické účty se vedou podle ČÚS pro podnikatele č. 001 – Účty a zásady účtování na účtech. Účetní jednotka si je zřídí dle vlastního uvážení pro své potřeby.

Účetní doklady:

Účetními doklady jsou zejména faktury – daňové doklady, daňové doklady za hotové, vnitřní účetní doklady, doklady z fleet karty, doklady o zaplacení místního poplatku.

Daňově uznatelné náklady

Vzhledem k tomu, že v případě časových poplatků, mýtného i poplatků za používání místních komunikací, jde o povinné platby, jsou výdaje za uvedené poplatky ve výši prokázané dokladem o zaplacení poplatku (nikoliv např. samotným časovým kuponem), v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. p) ZDP daňově uznatelnými výdaji (náklady) provozovatele příslušného vozidla v plné výši.

Výběr mýtného z pohledu DPH

Výběr mýtného zajišťuje v ČR Ministerstvo dopravy s účinností od 1. 1. 2007. Z hlediska uplatňování zákona o DPH se výběr mýtného Ministerstvem dopravy, které je organizační složkou státu,

Nahrávám...
Nahrávám...